Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

De wereld ligt niet op koers om internationaal afgesproken milieudoelen te bereiken, zoals de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN en het Akkoord van Parijs. Om de doelen te halen zijn verregaande innovaties nodig in productie en consumptie gecombineerd met integraal beleid. Dit zijn enkele hoofdboodschappen uit de zesde Global Environment Outlook (GEO-6) van het VN-milieuprogramma die op 12 maart j.l. is gepubliceerd.

Lees meer...

Het ontwerp-Klimaatakkoord realiseert in 2030 naar verwachting een afname van de uitstoot van broeikasgassen van 31–52 megaton CO2-equivalenten. De opgave van 48,7 megaton (en daarmee een reductie van 49% ten opzichte van 1990) valt net binnen de bandbreedte, maar wordt waarschijnlijk niet gehaald. Het ontwerpakkoord kan leiden tot grote stappen in de energietransitie, maar er moeten (politieke) keuzes gemaakt worden waarmee onzekerheden over het precieze effect van de voorgestelde maatregelen afnemen. De nationale kosten van deze voorstellen in 2030 vallen met 1,6–1,9 miljard euro nu lager uit dan geraamd op basis van het hoofdlijnenakkoord in 2018.

Lees meer...

Recent is in opdracht van het ministerie van EZK het klimaatbeleid geëvalueerd op doeltreffendheid en doelmatigheid. Tevens is aandacht besteed aan de regiefunctie van het beleid: vanwege het mondiale karakter en de dekking van diverse sectoren is coördinatie een belangrijk onderdeel.

Lees meer...

De investeringen die nodig zijn om de Nederlandse klimaatdoelen voor 2030 te halen kunnen veel nieuwe werkgelegenheid opleveren. Daarnaast ontstaat er werk voor bediening en onderhoud, maar valt er ook werk weg bij de fossiele energievoorziening. Per saldo is de toegenomen vraag naar arbeid in 2030 die direct kan worden toegerekend aan de klimaatambities geraamd op 39.000 tot 72.000 voltijdsequivalenten.

Lees meer...

Het Steunpunt Circulaire Economie is opgericht in 2017 gefinancierd door de Vlaamse Overheid. Een van de objectieven van dit steunpunt is het ontwikkelen van een instrument om de voortgang naar de circulaire economie te kunnen meten ten behoeve van beleidsmakers. Recent heeft het steunpunt een rapport uitgebracht waarin een nieuw concept voor de ontwikkeling van een dergelijke monitor uit de doeken gedaan wordt.

Lees meer...

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat