Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

In de herbezinning op het mestbeleid is het van belang om integraal naar leefomgevingsopgaven te kijken. Dat concludeert het PBL in zijn beleidsstudie Quickscan van denkrichtingen voor herbezinning op het mestbeleid. Deze quickscan is een kwalitatief onderzoek naar de vijf denkrichtingen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om de waterkwaliteit te verbeteren en tegelijk de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van het mestbeleid te versterken. Dat startpunt van de herbezinning is begrijpelijk, maar volgens het PBL dreigen hierdoor meekoppelkansen met beleidsopgaven rond stikstof en klimaat te worden gemist.

De ontwikkelingen op het gebied van CO2-reducerende technieken staan niet stil. Daarom gaat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een advies aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) over de nieuwe SDE++-subsidieregeling uitgebreid in op aardwarmte, zonwarmte, aquathermie en conversie van biomassa. Ook is de kostprijs berekend van waterstof door elektrolyse.

Een belasting op industriële luchtvervuiling (zoals fijnstof) kan ervoor zorgen dat de vervuilende uitstoot grotendeels verdwijnt en is praktisch uitvoerbaar. De maatschappelijke schade door luchtvervuiling, voor een groot deel gezondheidsschade, is hoger dan de kosten voor de industrie om deze terug te dringen. Dit staat in het onderzoek ‘Een belasting op luchtvervuiling in de Nederlandse industrie’ van het Centraal Planbureau (CPB), dat kijkt naar de sectoren staal, basisplastics (ethyleen) en kunstmest.

Dit najaar wordt de SDE++ opengesteld voor industriële technologieën om de realisatie van CO2-reductie in de industrie te stimuleren. Eén van deze technologieën is CCS (CO2-afvang en -opslag), waarmee potentieel veel CO2-uitstoot naar de atmosfeer kan worden vermeden. Inpassen van CCS in de SDE++ verschilt op veel vlakken van de duurzame energie-aanbod opties. Eén van de verschillen is dat de subsidiebehoefte moet worden vastgesteld terwijl er in Nederland nog geen CCS-project is gerealiseerd. Er zijn dus geen praktijkdata beschikbaar om de regeling op te baseren.

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat