Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Wereldwijd zijn er nu 57 CO2-beprijzingssystemen actief of worden deze binnenkort ingevoerd, verspreid over 46 landen en 28 sub-nationale overheden. Dit is aanzienlijke stijging in vergelijking met een jaar geleden, toen er nog 51 systemen waren of in de planning stonden. Ondanks deze stijging is dit niet genoeg om de doelen uit het Parijse klimaatakkoord te halen.

In januari 2018 is het fosfaatrechtenstelsel voor melkvee ingevoerd in Nederland. Dit stelsel zorgt voor een plafond voor de maximale fosfaatuitstoot door mestproductie in de melkveehouderij. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft Ecorys gevraagd om het functioneren van deze nieuwe markt van fosfaatrechten in kaart te brengen.

In de studie ‘Kosten en effecten van opties voor nationaal luchtbeleid’ verkent het PBL een aantal mogelijke nationale maatregelen voor verbetering van de luchtkwaliteit tot 2030. Maatregelen zijn vergeleken op effectiviteit en kosteneffectiviteit voor verlaging van de gemiddelde blootstelling van de Nederlandse bevolking aan fijnstof, stikstofdioxide en roet.

Een CO2-afhankelijke energiebelasting geeft een financiële prikkel aan manieren om gas (bijv. groen gas) en elektriciteit (bijv. windenergie) met minder of geen CO2 te produceren. De CO2-prijs helpt om alle opties voor verduurzaming van gebouwen (bijv. door isolatie, groen gas, windenergie) integraal en kosteneffectief af te wegen.

Op verzoek van de Partij van de Arbeid heeft het PBL het effect geanalyseerd van een voorstel tot introduceren van een CO2-heffing in Nederland. Het voorstel betreft een in de tijd oplopende heffing op de CO2-uitstoot van bedrijven in de industrie en de glastuinbouw. Ook heeft het PBL op verzoek van GroenLinks het voorstel van deze partij geanalyseerd, namelijk een in de tijd oplopende heffing op de CO2-uitstoot van ETS bedrijven met uitzondering van elektriciteitsbedrijven (2 varianten). De analyse is gericht op het effect van het voorstel op de broeikasgasemissies in Nederland, en op het effect in de industrie in het bijzonder. Ook is gekeken naar de bijbehorende nationale kosten.

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat