Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Het Steunpunt Circulaire Economie is opgericht in 2017 gefinancierd door de Vlaamse Overheid. Een van de objectieven van dit steunpunt is het ontwikkelen van een instrument om de voortgang naar de circulaire economie te kunnen meten ten behoeve van beleidsmakers. Recent heeft het steunpunt een rapport uitgebracht waarin een nieuw concept voor de ontwikkeling van een dergelijke monitor uit de doeken gedaan wordt.

Drie Nederlandse klimaat- en energiedoelen voor 2020 zijn niet in zicht. In 2020 komt de reductie van de uitstoot van broeikasgassen naar verwachting uit op 21% ten opzichte van 1990, met een bandbreedte van 17 tot 24%. Het doel van 25% reductie, uit het vonnis in de Urgenda-rechtszaak, wordt daarmee niet gehaald. Het aandeel hernieuwbare energie in 2020 komt naar verwachting uit op 12,2% [bandbreedte 11-13%]. Daarmee is het EU-doel van 14% niet binnen bereik. De energiebesparing in 2020 komt uit op 81 petajoule [bandbreedte 52-108 PJ]. Het doel van 100 petajoule uit het Energieakkoord wordt daarmee waarschijnlijk niet gehaald.

In het Regeerakkoord heeft de regering aangekondigd een luchtvaartbelasting te willen invoeren. CE Delft heeft daarom in opdracht van het Ministerie van Financiën de economische en duurzaamheidseffecten van verschillende varianten van de vliegbelasting in beeld gebracht. Hieruit blijkt dat alle onderzochte varianten van de vliegbelasting een beperkt positief effect op de Nederlandse welvaart, het BBP en de uitstoot van CO2 hebben.

Een uitbreiding en verhoging van de belasting die bedrijven betalen op uitstoot van broeikasgas hoeft geen grote gevolgen te hebben voor de economie als geheel. Wel zijn er forse effecten mogelijk in enkele specifieke bedrijfstakken. Die zijn voor een deel op te vangen door de opbrengsten van een CO2-belasting in te zetten voor het financieel stimuleren van de omschakeling naar een schonere technologie.

Waterstof wordt al een tijd gezien als een belangrijke energiedrager die kan gaan bijdragen aan de transitie naar een ‘low carbon economy’. Een belangrijk vraagstuk hierbij is in welke mate het transport van waterstof op dezelfde manier gereguleerd dient te worden als bijvoorbeeld het transport van aardgas. Daarom is onderzocht welke aanpassingen in wet- en regelgeving wenselijk zijn om de ontwikkelingen van waterstofnetten soepel te laten verlopen.

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat