Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Het gebruik van fiscale en andere financiële prikkels om milieudoelstellingen te realiseren is al heel lang een favoriet onderwerp voor milieueconomen. In de praktijk worden zulke instrumenten vooral op het gebied van energie en vervoer gehanteerd. In een recente Europese studie is gekeken naar ervaringen met toepassingen op andere terreinen, met speciale aandacht voor de rol van de ‘civil society’. In het kader van deze studie zijn ondermeer 40 casestudies gedaan, waarvan er vier betrekking hebben op Nederland en/of België.

 

Op 22 en 23 november vond in Den Haag de tweede editie van het ‘Forum on Natural Capital Accounting for Better Policy’ plaats, georganiseerd door PBL, Wereldbank (WAVES), UN Statistics en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.  Dit jaar bespraken zo’n 64 deelnemers uit meer dan 20 landen hoe natural capital accounting (NCA) kan helpen om de Sustainable Development Goals (SDG’s) dichterbij te brengen.

De Nederlandse fiscale wetgeving kent meerdere hiaten bij het beprijzen van de milieuschade die bij de productie van goederen ontstaat. Ongeveer 55% van het gebruik van fossiele energie wordt nu niet belast. Ook wordt de belasting te laat ingezet. De nadruk ligt nu op de consument, terwijl het effectiever zou zijn om in een eerder stadium van het productieproces groene belastingen te heffen. Dit concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving in het rapport Fiscale vergroening: belastingverschuiving van arbeid naar grondstoffen, materialen en afval.

Het door het kabinet Rutte-III voorgestelde emissiedoel van 49% reductie in 2030 past bij de ambitie uit het Parijs-akkoord om de temperatuurstijging te beperken tot ruim onder de 2 graden. De geanalyseerde maatregelen realiseren ruwweg de helft van de daarvoor benodigde emissiereductie. Het transitiebeleid wordt ingezet maar kan nog aan kracht winnen. Om de beoogde reductie van 49% in 2030 te halen, zullen in een nieuw klimaat- en energieakkoord aanvullende maatregelen uitgewerkt moeten worden. Aldus een analyse van PBL in samenwerking met het ECN.

In 2016 zijn in de Europese Unie afspraken gemaakt over emissiedoelen voor luchtverontreinigende stoffen voor 2030. Daarnaast heeft de Europese Commissie in 2015 en 2016 voorstellen gedaan om de Europese doelen voor broeikasgasreductie, hernieuwbare energie en energiebesparing aan te scherpen. Het PBL heeft verkend wat in 2030 de mogelijke economische gevolgen en de effecten op emissies zijn van de nieuwe Europese beleidsdoelen voor lucht, klimaat en energie.

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat