Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

De consumenten zijn klaar om meer milieuverantwoord te consumeren. De klant in een supermarkt of de bezoeker van een bedrijfsrestaurant begeleiden naar milieuverantwoorde voeding, is mogelijk zonder expliciet te communiceren over duurzaamheid. Een duwtje in de groene richting kan helpen. Dat blijkt uit studies en testen die het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) heeft uitgevoerd op basis van inzichten uit de gedragswetenschappen (behavioural economics, nudging). Het verhogen van de visuele aantrekkelijkheid, het plaatsen van het vegetarisch alternatief naast het niet-vegetarisch product, kleinere porties, het aanduiden met ‘traditioneel’ of ‘van het seizoen’ e.a. geven een duwtje in de groene richting. Deze ‘nudges’ (duwtjes) zijn niet-dwingend en beperken de keuzevrijheid niet.

Lees meer...

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken evalueerden CE Delft en SEO Economisch Onderzoek de doeltreffendheid en doelmatigheid van de Stimuleringsregeling Duurzame energieproductie (SDE+) over de periode 2011-2015. De algehele bevinding is dat de systematiek van SDE+ beter in elkaar zit dan de voorgaande subsidieregelingen MEP en SDE. Een groot deel van de met SDE+ ondersteunde productie komt zonder SDE+- subsidie vermoedelijk niet tot stand. Mogelijke verbeterpunten liggen in de uitvoering van de regeling en zijn onder andere gericht op verbetering van de realisatie en op het gerichter rekening houden met de kenmerken van verschillende biomassamarkten in de SDE+ regeling.

Lees meer...

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft de effecten van de verschillende verkiezingsprogramma’s op de leefomgeving geanalyseerd. De VVD, PvdA, SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks en Vrijzinnige Partij hebben het PBL gevraagd hun maatregelenpakketten te analyseren. De analyse maakt inzichtelijk dat er iets te kiezen valt: partijen verschillen duidelijk in de mate waarin ze willen afwijken van het huidige beleid.

Lees meer...

De Europese Commissie heeft een voorstel uitgebracht met daarin doelen voor het verminderen van broeikasgasemissies per land voor emissies die niet onder het Europese Emissiehandelssysteem (ETS) vallen. Nederland moet zijn niet-ETS-emissies (gebouwen, verkeer, landbouw) in 2030 met 36% hebben verminderd ten opzichte van 2005. PBL en ECN hebben het technisch potentieel voor emissiereductie en de kosten geanalyseerd.

Lees meer...

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat