Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

LEI Wageningen UR is nagegaan of economische prikkels in de landbouw het gebruik van natuurlijke hulpbronnen kunnen verduurzamen. Lastenverzwaring voor het gebruik van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen blijkt relatief weinig effect te hebben. Het belasten van hoge emissies en het belonen van lage emissies is wel een economische prikkel om de landbouw te vergroenen. Het onderzoek is uitgevoerd voor het ministerie van EZ.

De in de Autobrief II aangekondigde aanpassingen in de autobelastingen leiden tot minder vergroening. Daarmee wordt een trend doorgezet die al enkele jaren zichtbaar is: de veranderingen die sinds 2012 zijn doorgevoerd in de autobelastingen hebben ertoe geleid dat auto’s minder snel zuiniger zijn geworden. Deze ontgroening van de autobelastingen leidt ertoe dat de daling van de totale CO2-uitstoot van personenauto’s in Nederland de komende jaren waarschijnlijk tot stilstand komt.

Onderzoek naar de maatschappelijke effecten van schaliegaswinning in Nederland laat zien dat die vermoedelijk niet zal leiden tot lagere gasprijzen. Verder zijn er niet tot nauwelijks effecten op het transitietempo naar een klimaatneutrale energievoorziening in 2050. Alhoewel de onzekerheden groot zijn lijkt het erop dat schaliegaswinning vanwege teruglopend aardgasgebruik op lange termijn niet kan concurreren met andere aardgasbronnen.

De Nationale Energieverkenning (NEV) schetst de stand van zaken van de Nederlandse energiehuishouding in een internationale context en brengt de voortgang van het Energieakkoord in kaart. De NEV constateert dat het aannemelijk is de Nederlandse energievoorziening zich op een kantelpunt bevindt, maar geeft ook aan dat de signalen daarvoor nog weinig robuust zijn.

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat