Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Tijdens lange droge perioden is in Nederland een tekort aan zoet water met als gevolg schade voor landbouw, industrie, scheepvaart en natuur. Door klimaatverandering, zeespiegelstijging en voortgaande bodemdaling zal de verzilting in laag Nederland toenemen, terwijl de vraag naar zoet water door economische ontwikkelingen waarschijnlijk zal stijgen. Voor het veiligstellen van de toekomstige zoetwatervoorziening in de Zuidwestelijke Delta en Rijnmond-Drechtsteden zijn verschillende maatregelen voorhanden. Elke maatregel beïnvloedt het chloridegehalte van het polderwater en daarmee de kwaliteit van het beregeningswater voor de landbouw en de (aquatische) ecologie. Vanuit het Deltaprogramma werd regionale waterbeheerders gevraagd welke maatregelen zij in hun beheergebied kunnen nemen om vraag en aanbod beter op elkaar te laten aansluiten. Waterbeheerders hebben grote behoefte aan inzicht in de beste verdeling van zoet water in tijden van zoetwaterschaarste.

Lees meer...

De netwerkdag 2014 van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa), vond op 4 september j.l. plaats in Madurodam. De dag stond in het teken van de discussie over de mogelijke verbeteringen van het Europese emissiehandelsysteem (ETS). Vorig jaar is  met het zogenaamde backloading een ad-hoc noodverband gelegd. Thans zijn diverse voorstellen in discussie om de hoeveelheid op de markt aangeboden emissierechten tijdens een lopende handelsperiode te koppelen aan de actuele economische ontwikkelingen. In Brusselse kringen heeft men het over het achterhouden en naar behoefte in de markt zetten van een marktstabiliseringsreserve (MSR). Nederland heeft in het kader van het Energieakkoord een voorstel voor een bedrijfsspecifieke dosering ontwikkeld onder de naam 'dynamische allocatie'.

Lees meer...

Van 3 t/m 5 juni vond in Brussel de jaarlijkse netwerkconferentie over het milieubeleid van de Europese Commissie plaats. Het thema dit jaar was, hoe kan het ook anders, circulaire economie. Hier kunnen slechts enkele milieu-economisch relevante programmaonderdelen aangestipt worden. Voor een vollediger overzicht wordt onderaan dit artikel naar de site van het evenement verwezen.

Lees meer...

Op 11 maart 2014 aanvaardde Machiel Mulder het ambt van bijzonder hoogleraar Regulering van Energiemarkten aan de Faculteit Economie & Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen met het uitspreken van zijn inaugurele rede. Daarin wees hij op het belang van zorgvuldig ontworpen regelgeving voor een goed functionerende energiemarkt en een betrouwbare en duurzame energievoorziening. In dit artikel een ingekorte versie van deze oratie. 

Lees meer...

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat