Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Het Directoraat-Generaal Handel en Internationale Samenwerking (DGIS) heeft recent zijn milieuafdeling tot de afdeling Inclusieve Groene Groei omgedoopt. Op verzoek van DGIS schreef het PBL een notitie over de betekenis van Inclusieve Groene Groei, ook wel ‘the economics of sustainable development’ genoemd. De notitie maakt inzichtelijk waarom het ontwikkelen van effectief beleid voor Inclusieve Groene Groei in ontwikkelingslanden lastig is en schetst noodzakelijke kernelementen voor een groene en inclusieve groei strategie.

In de onlangs gepubliceerde webpublicatie 'Belastinguitgaven en milieueffecten' biedt de Algemene Rekenkamer inzicht in de 86 fiscale regelingen (belastinguitgaven) die momenteel door het Rijk worden ingezet. De Algemene Rekenkamer heeft hierbij specifiek aandacht voor regelingen die mogelijk milieubelastend zijn, omdat in internationaal verband is afgesproken milieuschadelijke subsidies geleidelijk uit te faseren.

In opdracht van de Europese Commissie heeft het IVM samen met VITO en andere partners gewerkt aan een methode om de omvang van subsidies voor fossiele energie internationaal beter vergelijkbaar te maken. Binnen de EU worden die subsidies vooral in de vorm van fiscale voordelen gegeven. De keuze van benchmarks is bepalend voor de vraag of het hierbij om enorme bedragen gaat of dat het wel meevalt.

Op 15 januari vond in Utrecht een goedbezochte en vruchtbare discussieavond plaats over het controversiële handels- en investeringsakkoord in wording: TTIP. Over dit verdrag tussen de EU en de VS spraken voorstanders, tegenstanders en hervormers. Thema’s waren het proces en de inhoud, duurzaamheid, harmonisatie van regels, geschillenbeslechting (ISDS) en transparantie.

Met de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) wil het kabinet beschermde stikstofgevoelige natuurgebieden laten herstellen en tegelijkertijd rondom deze gebieden ruimte voor economische ontwikkelingen creëren. Het PBL heeft gekeken naar de verwachte werking van de PAS in de praktijk, toegespitst op de eerste programmaperiode – van 2015 tot en met 2020. In de voorgenomen PAS nemen Rijk en provincies een voorschot op te verwachten gunstige effecten van de PAS-maatregelen. De hierdoor ontstane ruimte geven zij vrij voor extra vergunningverlening, bijvoorbeeld ten behoeve van de uitbreiding van wegen en agrarische bedrijven. Het PBL concludeert dat de PAS goed voor natuur en economie kan zijn mits overheid en sectoren alle zeilen bijzetten.

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat