Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Om duurzaam watergebruik te stimuleren wordt in de Kaderrichtlijn Water (KRW) het principe van kostenterugwinning (KTW) van waterdiensten geïntroduceerd. Het gaat hierbij om het in rekening brengen van de kosten van waterdiensten bij de diverse watergebruikssectoren. Ter voorbereiding van het tweede stroomgebiedbeheerplan (SGBP) is op basis van cijfers voor 2012 de kostenterugwinning bepaald voor waterdiensten in Nederland.

Lees meer...

Het CPB en PBL hebben een (nieuwe) algemene leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyses ontwikkeld. De Algemene MKBA-leidraad is - voorzien van een kabinetsreactie -  begin december 2013 door het Ministerie van Financiën naar de Tweede Kamer gestuurd. Nieuw is dat deze leidraad breed toepasbaar is voor alle beleidsvelden en alle typen beleid. Ook is de theoretische fundering aangescherpt: sterker dan voorheen staat de betalingsbereidheid  centraal. Dit heeft consequenties voor het gebruik van vermijdingskosten, schaduwkosten en waarderingskengetallen in MKBA's voor milieu- en natuureffecten.

Lees meer...

In een studie voor MIRA is met behulp van vijf types indicatoren een beeld gegeven van de vergroening van het fiscale systeem in Vlaanderen. Na een periode van sterke vergroening aan het begin van de jaren '90 is het belang van milieubelastingen de laatste jaren niet verder toegenomen. Verder is in drie casestudies gekeken naar de effecten van belastingverminderingen en –vrijstellingen op milieugerelateerde belastingen. Deze blijken per case nogal te verschillen.

Lees meer...

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat