Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

In het op 24 mei gepubliceerde boek ‘The Commons in a Glocal World’ wordt de discussie in Europa rondom de 'commons' (gemeenschappelijke gronden) in breder perspectief geplaatst, onder andere refererend aan het werk van Elinor Ostrom. Het boek behandelt ook hoe Europa direct en indirect de commons wereldwijd beïnvloedt en beïnvloed heeft. Dit vanuit het perspectief van NIPE (New Institutional Political Ecology), gebaseerd op het werk van de Zwitser Tobias Haller.

De externe en infrastructuurkosten van transport worden slechts gedeeltelijk geïnternaliseerd in de EU28. Voor de meeste vervoerswijzen geldt dat slechts 15% tot 25% van deze kosten worden gedekt door inkomsten uit transportbelastingen en -heffingen. Ook wordt het principe van ‘marginal social cost pricing’ slechts beperkt toegepast in Europa.

Voor het eerst ligt de brede welvaart in Nederland boven het niveau van voor de economische crisis. Terwijl het bruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking in 2016 al terug was op het niveau van voor de crisis, is dit voor de brede welvaart pas twee jaar later. Binnen Nederland bestaan er grote verschillen in brede welvaart tussen regio’s: stedelijke gebieden lopen hierin achter op landelijke gebieden. Zo is de brede welvaart in en rond Den Haag 8 procentpunten lager dan in Noord-Drenthe. Dit blijkt uit de op 20 juni j.l..gepresenteerde update Brede Welvaartsindicator (BWI) 2019 van de Universiteit Utrecht en Rabobank. 

In de Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals 2019 beschrijft het CBS hoe de welvaart in de brede zin van het woord zich in Nederland ontwikkelt. Het gaat daarbij om zowel de economische als de ecologische en sociaal-maatschappelijke aspecten van welvaart. Deze – tweede – editie van de Monitor bevat ook recente cijfers over de voortgang en Europese positie van Nederland m.b.t. de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Het kabinet streeft sinds 2017 naar een natuurinclusieve landbouw in Nederland. Maar hoe staat het er nu voor? En wat zijn de kansen en belemmeringen voor boeren om over te stappen op natuurinclusieve landbouw? Om een beeld te schetsen van de huidige stand van zaken, heeft het PBL een enquête gehouden onder melkveehouders, akkerbouwers en agrariërs met een gemengd bedrijf. 

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat