Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Stresstest disruptieve energietransitie

Om de mogelijke effecten van een disruptieve energietransitie voor de Nederlandse financiële sector in kaart te brengen, heeft DNB een gerichte stresstest ontwikkeld. Deze stresstest wordt beschreven in hoofdstuk 4 van het Overzicht Financiële Stabiliteit Najaar 2018. Aan de hand van vier stressscenario’s die beleids- en technologische schokken bevatten wordt bekeken hoe financiële instellingen geraakt worden. Geconcludeerd wordt dat een disruptieve transitie tot stevige verliezen voor financiële instellingen kan leiden. Overheden kunnen onnodige kosten voorkomen door tijdig effectief klimaatbeleid te voeren, terwijl financiële instellingen de risico´s van de energietransitie in hun risicobeheer zouden moeten integreren. Meer informatie en downloads: https://www.dnb.nl/over-dnb/taken/financiele-stabiliteit/index.jsp#.


Heffingen op vliegtickets

Voor de luchtvaart geldt een uniek belastingregime dat door een lager heffingsniveau dan veel andere economische activiteiten wordt gekenmerkt. Dit lage belastingregime is gebaseerd op een aantal onderling verweven nationale, Europese, mondiale en bilaterale regels en overeenkomsten. Om vanuit de luchtvaart toch fiscale inkomsten te genereren, heeft een aantal landen de laatste decennia een belasting op vliegtickets ingevoerd. Tegen dergelijke initiatieven hebben luchtvaartmaatschappijen zich steeds verzet, vaak tot in de rechtszaal toe, maar in de meeste gevallen zijn de belastingen wettig verklaard. Deze studie van CE Delft analyseert welke typen belastingen op vliegtickets in rechtszaken overeind zijn gebleven en derhalve als model voor nieuwe belastingen zouden kunnen dienen. In de studie wordt ook geanalyseerd hoe en in welke mate deze belastingen kunnen worden aangewend om de externe kosten van de luchtvaart te internaliseren, met een focus op klimaateffecten. Publicatie in het Engels. https://www.ce.nl/publicaties/download/2649.


Heffingen op vliegtuigbrandstoffen in de EU

Dit rapport analyseert heffingen op vliegtuigbrandstoffen in de EU-lidstaten voor intra-EU vluchten. De focus ligt op de juridische aspecten maar ook worden schattingen gemaakt van potentiële opbrengsten. De juridische analyse laat zien dat het mogelijk lijkt om dit soort heffingen in te voeren, zelfs als niet-EU luchtvaartbedrijven met een wederzijdse vrijstelling van brandstofheffingen op deze routes vliegen. Er zijn meerdere manieren om de kansen dat het juridisch aanvechten door deze luchtvaartbedrijven succesvol kan zijn, te minimaliseren. De meestbelovende optie lijkt te zijn de ‘de minimis’ grens. Publicatie in het Engels, 31 pagina’s. https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/2019_02_CE_Delft_Taxing_Aviation_Fuels_EU.pdf.


Advies Rli over warmte-infrastructuur

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) heeft een advies uitgebracht met voorstellen om de omschakeling van alle gebouwen op duurzame warmte sneller en met groter draagvlak tot stand te brengen. Het advies, getiteld 'Warm aanbevolen', is hier te downloaden.


Duurzaam sparen en beleggen in België

Zowel het aanbod als het volume aan duurzame beleggingen in België neemt fors toe. Dat blijkt uit het MIRA-rapport 'Duurzaam sparen en beleggen in België, Actualisatie tot 2017 en nieuwe trends en inzichten'. Enerzijds staat het rapport stil bij de evolutie van duurzaam sparen en beleggen, anderzijds geeft de studie trends en inzichten weer voor wie duurzaam wil investeren.


Keuze-experimenten voor milieubeleid in ontwikkelingslanden

Op 30 oktober 2018 promoveerde Solomon Tarfasa Faro aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het proefschrift 'Using discrete choice experiments to inform environmental policy in a developing country context: Case studies from Ethiopia'. Daarin onderzoekt hij de bruikbaarheid van keuze-experimenten als bron van informatie voor milieubeleid en -besluitvorming in de context van een ontwikkelingsland. De casestudies, uitgevoerd in Ethipië, betreffen onder meer stedelijke watervoorziening, afvalinzameling en de markt voor biologische bonen.

 

 

 

Netwerkdag Nederlandse Emissieautoriteit 2018

Op 15 november vond in Den Haag de NEa Netwerkdag 2018 plaats. Minister Wiebes leidde de discussie in met zijn strategie ten aanzien van het Klimaatakkoord. Deze inleiding en de daaropvolgende discussie met een panel van deskundigen en belangenvertegenwoordigers en met de zaal wordt beschreven in het verslag op de website van NEa: https://www.emissieautoriteit.nl/actueel/nieuws/2018/11/20/nea-netwerkbijeenkomst-2018.


De invloed van regelgeving op de kosten van windenergie op land in Europa

Een studie van Ecofys Germany en eclareon concludeert onder andere dat de kosten van windenergie sterk verschillen als gevolg van verschillen in de regulering. Deze kosten lopen binnen de Pentalaterale Energieoverlegregio (België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk en Zwitserland) uiteen van 12 EUR/MWh in Duitsland tot 26 EUR/MWh in België. Voor Nederland bedragen deze 16 EUR/MWh. Het rapport kan gedownload worden via:
https://www.agora-energiewende.de/fileadmin2/Projekte/2017/RES-Policy/144_cross-border_RES_cooperation_WEB.pdf.


De evolutie van biobrandstofketens

Op 23 november is Jorge Moncada gepromoveerd aan de TU Delft op het proefschrift met de titel 'Exploring the evolution of biofuel supply chains: An agent-based modeling approach'. Het doel van dit onderzoek is meer inzicht te creëren in de ontwikkeling van biobrandstofketens, uitgaande van de volgende onderzoeksvraag: "Gegeven bepaalde technologische condities en beschikbare grondstoffen, welke institutionele condities zijn bevorderlijk voor de emergentie van een biobrandstoftoeleveringsketen?" Deze vraag werd behandeld met betrekking tot Duitsland en Brazilië, omdat zij belangrijke spelers in biobrandstofmarkten zijn. Het onderzoek beslaat de periode 2000-2014 voor de analyse van de productie van biodiesel in Duitsland, en de periode 2013-2030 voor de analyse van de productie van bioethanol en biovliegtuigbrandstof in Brazilië. Het proefschrift is te downloaden via: https://doi.org/10.4233/uuid:21e0dc88-1a6d-4cfd-8831-40201be6f5bd.


Maatschappelijk verantwoord inkopen

In opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) heeft CE Delft de impact van de financieel grootste inkopen van dat ministerie in kaart gebracht. De grootste impact wordt geleverd door gas en elektriciteit. Ook voedsel en bouw & onderhoud hebben een relatief hoge klimaatimpact. ICT hardware, vervoer en bedrijfskleding dragen in mindere mate bij. Per categorie worden aanbevelingen gegeven om de klimaatimpact te verlagen. Bij energie kan men bijvoorbeeld pleiten voor energiebesparende maatregelen en het gebruik van hernieuwbare energie vergroten. De klimaatimpact van catering kan worden verlaagd door vlees (met name rundvlees) en zuivel te vervangen door plantaardige producten. De quickscan is hier te vinden.

In opdracht van het UMC Utrecht heeft CE Delft ook een quickscanonderzoek uitgevoerd naar de maatschappelijke impact van alle productgroepen die het UMC Utrecht inkoopt. Met de resultaten uit dit onderzoek kan het UMC Utrecht prioriteren, zijn beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen aanscherpen en zo verder verduurzamen. Per productgroep zijn aanbevelingen gegeven aan de inkoopafdeling van het UMC Utrecht, met tips over hoe zij hun impact kunnen verlagen. De quickscan is hier te vinden.


 

 

 

Fossiele investeringen worden 'stranded assets'

In het tijdschrift 'Nature Climate Change' verscheen een artikel waarvan Jean-Francois Mercure (Radboud Universiteit Nijmegen) eerste auteur is. Daarin wordt met behulp van een macro-economisch model onderzocht wat de effecten zijn van het waardeverlies van investeringen in fossiele energie, die nog steeds gedaan worden. De auteurs laten zien dat zelfs zonder een effectief klimaatbeleid dit 'stranded assets' effect optreedt, als gevolg van de diffusie van koolstofarme technologie en energiebesparing. Zie http://www.nature.com/articles/s41558-018-0182-1.


"Europese belasting op niet-recyclebaar plastic is contraproductief"

In een artikel in Me Judice (eerder ook verschenen in het FinancieeleDagblad) betogen Raymond Gradus (VU Amsterdam) en Henriëtte Prast (Tilburg University) dat het voorstel van de Europese Commissie voor een heffing voor op niet-recyclebaar verpakkingsplastic  averechts zal werken. De extra vervoersbewegingen van gescheiden plastic afval leiden tot een pervers klimaateffect, terwijl de kosten in termen van tijd en geld hoog zijn en we de energie-inhoud heel hard nodig hebben in een transitie naar een klimaatvriendelijke samenleving, aldus de twee hoogleraren. 


Van B naar Anders

Voortdurend investeren in capaciteitsuitbreiding van het rijkswegennet en het spoor, sinds jaar en dag een belangrijke pijler onder het nationale mobiliteitsbeleid, is niet langer dé oplossing voor het bereikbaar houden van Nederland. Een oplossing wordt eerder bereikt met het anders gebruiken van de infrastructuur en de ontwikkeling van nieuwe vervoerswijzen. Dit concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies ‘Van B naar Anders: Investeren in mobiliteit voor de toekomst’.

De investeringsstrategie moet daarom meer aansluiten bij de technologische veranderingen van de vervoersmogelijkheden, zoals bijvoorneeld de mogelijkheden en de kracht van digitale platforms en deelsystemen, de veranderende reisbehoefte en het toenemend belang van duurzame mobiliteit. Personenmobiliteit gaat niet langer alleen over snelle en comfortabele verplaatsingen van a naar b. Duurzaamheidsdoelen als broeikasgasemissies, leefomgevingskwaliteit en ruimtebeslag stellen in toenemende mate eisen aan mobiliteitsoplossingen. Duurzaamheidseisen dienen daarom naar de mening van de Rli een centrale plek te krijgen bij het bepalen van een investeringsstrategie.

Het adviesrapport is te vinden op https://www.rli.nl/publicaties/2018/advies/van-b-naar-anders?adview=inleiding.

 

Het economisch belang van mobiliteit

Hoe is dat te meten in termen van belang voor Nederlandse ondernemingen en consumenten? De ondergrens van economisch belang is wel te becijferen, maar de bovengrens lastig tot onmogelijk. Dit concludeert het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) in de notitie ‘Economisch belang van mobiliteit’. Met daarin een overzicht van de aanwezige kennis en aanbevelingen. Te downloaden via www.kimnet.nl/publicaties/notities/2018/08/09/het-economisch-belang-van-mobiliteit.


Effecten en kosten(effectiviteit) van luchtkwaliteitsmaatregelen

De afgelopen tien tot vijftien jaar heeft de Nederlandse overheid zich ingespannen om de lucht­kwaliteit in ons land te verbeteren, in aanvulling op door Europa ingezet beleid. De Algemene Rekenkamer heeft aan CE Delft gevraagd om van acht nationale maatregelen voor het wegverkeer die tussen 2006 en 2015 van kracht zijn geweest de (kosten)effectiviteit in beeld te brengen. https://www.ce.nl/publicaties/2109/effecten-en-kosteneffectiviteit-van-luchtkwaliteitsmaatregelen.


CO₂-effect van 'Anders Reizen'

Onder de vlag van ‘Anders Reizen', hebben 40 grote bedrijven met samen ca. 290.000 werknemers, ervaring opgedaan met verschillende maatregelen om de CO2-uitstoot van hun mobiliteit te reduceren. Op basis hiervan hebben ze verschillende best practices geïdentificeerd. Deze bedrijven hebben zich tot doel gesteld om de uitstoot van hun personenmobiliteit (inclusief luchtvaart) in 2030 met 50% te reduceren, ten opzichte van 2016. https://ce.nl/publicaties/2120/co-effect-van-anders-reizen.


Toelichting energiebelasting in koopkrachtramingen CPB

Het CPB is door GroenLinks verzocht om meer toelichting te geven bij het meenemen van energiebelastingen in de koopkrachtberekeningen naar aanleiding van een artikel in het Algemeen Dagblad op 2 oktober 2018. In een korte notitie geeft het CPB een toelichting hoe de energiebelasting meeloopt in de koopkrachtramingen van het CPB en waarom op deze manier, en wat de inkomenseffecten zijn van het energiebeleid in 2019.


Monetaire waardering van de ecosysteemdiensten van droge gebieden

Onderzoekers van o.a. de universiteiten van Leiden en Wageningen hebben een meta-analyse uitgevoerd van monetaire waarderingsstudies voor de ecosysteemdiensten van droge gebieden ('drylands'). Methodologische factoren blijken de verschillen in uitkomsten beter te verklaren dan de lokale sociaaleconomische en milieuomstandigheden. De auteurs pleiten daarom voor een verbetering van de monetaire waarderingsmethoden. Het artikel in het tijdschrift Ecosystem Services is hier te vinden.


Biodiversiteitsmisdrijven in eigen land: in Vlaamse savannes en Waalse regenwouden

Biodiversiteitsmisdrijven krijgen sinds enkele jaren erg veel aandacht op internationaal niveau. Dit boek, met Carole M. Billiet als editor, behandelt in primeur de sanctionering van biodiversiteitscriminaliteit in België, meer bepaald voor het Vlaamse en het Waalse gewest. De strafrechtelijke en bestuursrechtelijke afhandeling komen er aan bod, met oog voor zowel punitieve als remediërende sanctionering. Hierbij staan de concrete sanctioneringspraktijken centraal. De benadering van dit boek is interdisciplinair met aandacht voor de feiten op het terrein, een criminologische analyse, een toelichting van de ecologische draagwijdte en een aparte bijdrage met de maatschappelijke kost en monetaire waardering van biodiversiteitsmisdrijven.


Effecten van een minimum-CO2-prijs

Frontier Economics heeft op verzoek van minister Wiebes onderzocht wat de effecten zijn van een nationale minimumprijs voor CO2-emissies en van een verbod op het gebruik van kolen voor de elektriciteitsproductie. Verwacht wordt dat deze maatregelen leiden tot een aanzienlijke binnenlandse emissiereductie (26 Mton in 2030), maar dat deze grotendeels teniet wordt gedaan door een stijging van de elektriciteitsinvoer uit koolstofintensieve landen. Per saldo zou de emissiereductie in de EU in 2030 slechts 4 Mton bedragen. De elektriciteitsprijs zou stijgen met 3 euro per MWh in 2030. Het onderzoeksrapport is hier te vinden.


Koolstofimportheffingen als nieuw wapen in handelsoorlog met USA

In een artikel in het tijdschrift Nature pleiten Harro van Asselt en anderen voor ‘border carbon adjustments’ als alternatief voor ‘gewone’ importheffingen in antwoord op het protectionisme van Trump.

 

Naar duurzame lokale heffingen

In het blad Binnenlands Bestuur heeft Arjen Schep van het Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van ­Lokale Overheden een essay geschreven over de rol van lokale heffingen in het duurzaamheidsbeleid van decentrale overheden.  Het effect ervan is volgens hem weinig onderzocht en de wettelijke kaders bevatten nog tal van beperkingen. 


De echte prijs van vlees

Als alle externe kosten in de verkoopprijzen van vlees zouden worden doorberekend, dan wordt varkensvlees 53% duurder, kippenvlees 26% en rundvlees gemiddeld 40%.Dat heeft CE Delft berekend in het rapport 'De Echte Prijs van Vlees'. De grootste schade door het produceren van vlees wordt veroorzaakt door de negatieve bijdrage van ammoniak aan de luchtkwaliteit in Nederland. De totale jaarlijkse schade ten gevolge van de consumptie van vlees bedraagt 4,5 miljard euro per jaar. De berekeningen in het rapport zijn gebaseerd op de systematiek van het Handboek Milieuprijzen dat CE Delft vorig jaar in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft opgesteld.


Afschaffen van subsidies op fossiele energie heeft beperkt effect op CO2-emissies

Het afschaffen van subsidies op fossiele energiedragers zal op mondiale schaal maar een kleine bijdrage kunnen leveren aan het bereiken van de beoogde emissiereductie van broeikasgassen. Dat blijkt uit een studie waarvan de resultaten onlangs werden gepubliceerd in een artikel in Nature. Een van de auteurs is Detlef van Vuuren (PBL en Universiteit Utrecht). 


Bio-economie groeit

Het aantal organisaties dat actief is in de Biobased Economy groeide in 2016 met 13%. De overheidsbijdrage aan deze ontwikkeling nam met 11% toe. Veel provincies zien de Biobased Economy als groeimarkt en investeren daarin. Dat blijkt uit de jaarlijkse ‘Monitoring Biobased Economy in Nederland’, waarmee  RVO.nl de voortgang peilt in Nederland. De bio-economie in Europa is aanzienlijk met 18,6 miljoen banen en een omzet van € 2,2 biljoen. Uit de gegevens tot en met 2016 blijkt dat er al meerdere bio-based toepassingen zijn, vooral op het gebied van bio-energie. Bio-based chemicaliën en materialen bevinden zich nog grotendeels in de ontwikkelfase.

 

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat