Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Een team van onderzoekers van VITO, TML, IEEP en ARCADIS heeft in opdracht van de Europese Commissie onderzocht welke bijdrage de internationale scheepvaart kan leveren aan de verbetering van de luchtkwaliteit in Europa. De studie concentreert zich op de uitstoot van NOx en SO2 van de scheepvaart. Meer bepaald wordt onderzocht of de industrie en de scheepvaart in één handelssysteem kunnen participeren en welke de implicaties daarvan zouden zijn. In deze studie worden de juridische-, de technische-, en de economische aspecten hiervan onderzocht en wordt de potentiële impact op het milieu gekwantificeerd.

Juridische context

Het juridische luik van de studie onderzoekt welke instantie bevoegd is om milieuregels uit te vaardigen voor de internationale scheepvaart. Op basis van de bevoegdheidsverdeling worden vier zones onderscheiden: de havengebieden, de territoriale wateren, de Europese zeeën en de internationale wateren. In de havengebieden en de territoriale wateren hebben de landen een grote bevoegdheid om milieuregels op te leggen aan de scheepvaart. Voor de Europese zeeën en de internationale wateren ligt dit anders. In de Europese zeeën is hiervoor de goedkeuring van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) vereist en daarbuiten kan geen enkel Europees land, noch de EU autonoom milieuregels uitvaardigen.

Technische context

In het technische luik van de studie worden emissieprojecties voor 2020 gemaakt. In deze projecties worden milieumaatregelen, waarover internationale overeenkomsten werden afgesloten, mee in rekening genomen. Deze maatregelen hebben vooral een effect op de SO2-uitstoot. Zo komt er vanaf 2012 een bovengrens van 3,5 % op het zwavelgehalte in de scheepsbrandstof (zware stookolie). In de Europese wateren zal deze limiet beperkt worden tot 0,5% vanaf 2020, en in bepaalde beschermde gebieden zal de huidige bovengrens van 1 % verder dalen tot 0,1 % in 2015. In de emissieprojectie voor 2020 bedraagt de totale SO2-uistoot van de scheepvaart in de EU-wateren nog slechts 15 % van de uitstoot door de grote Europese industrieën.

Economische analyse

Er zijn zeer hoge kosten verbonden aan het nog verder reduceren van bovenstaande SO2-uitstoot. Rekening houdend met het beperkte effect op de luchtkwaliteit kunnen we besluiten dat aanvullende reglementering of de invoering van een emissiehandel voor SO2 in de scheepvaart niet nuttig zijn.
Anders is het gesteld met de NOx-uitstoot. Deze zal voor Europa in 2020 20 % groter zijn dan de uitstoot van de grote industrie in de EU-wateren. Op basis van een technische analyse en kostprijsberekening van de reductiemogelijkheden voor de NOx-uitstoot van de grote industrie en de scheepvaart werd Figuur 4.1
ontwikkeld. De drie curven geven respectievelijk (van links naar rechts) de marginale reductiekosten voor 1) industriële bronnen, 2) industriële bronnen + scheepvaart in de havens en territoriale wateren (12 MZ = 12 mijl zone) en 3) industriële bronnen + alle scheepvaartemissies in Europese wateren. Vooral de laatste curve legt een groot reductiepotentieel voor de scheepvaart bloot.

Figuur 4.1: Kosteneffectiviteitscurves NOx-reductie grote industrie en scheepvaart

Kosteneffectiviteitscurves NOx-reductie grote industrie en scheepvaart

Impactanalyse

BelEUROS is een luchtkwaliteitsmodel waarmee de impact van beleidsmaatregelen op de luchtkwaliteit op Europese schaal kan gekwantificeerd worden. Het model berekent deposities en concentraties van meer dan 200 chemische componenten uitgaande van emissiescenario’s in een raster van 15 x 15 km. Op basis hiervan kunnen de baten van een milieubeleidsscenario worden gekwantificeerd en vergeleken met de kosten. Er werden verschillende varianten van NOx-emissiehandel gemodelleerd, waarbij de drie curven in de figuur bij verschillende handelsprijs werden geëvalueerd.

Conclusies

Uit de analyse van de scenario’s blijkt dat bij een handelsprijs van 1194 €/ton NOx met een handelssysteem waarin zowel de industrie als de scheepvaart participeren, een significante verbetering voor het milieu kan gerealiseerd worden. Om twee redenen besluiten we echter dat de participatie van de scheepvaart beter kan beperkt worden tot het havengebied en de territoriale wateren. De eerste reden is van juridische aard; vooralsnog is het moeilijk om uitrusting voor monitoring in de EU- wateren juridisch af te dwingen. Ten tweede blijkt het effect op de luchtkwaliteit veel groter voor emissiereducties gerealiseerd in territoriale wateren langs de kustgebieden dan in open zee.

Download het volledige rapport (PDF)

Inlichtingen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat