Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Europees Milieuagentschap (EEA):
State of the Environment Report 2010 (SOER-2010) .
Uit het SOER-2010 rapport (gepubliceerd op 30 november 2010) blijkt dat vergroening van de economie nodig is om onze samenleving weerbaar te maken tegen de aanhoudende uitputting van grondstoffen, natuurlijke hulpbronnen en ecosysteemdiensten. Het huidige milieu- en natuurbeleid in Europa is wel effectief maar nog traag en gefragmenteerd. Er is een toenemende behoefte aan meer integratie van acties op verschillende beleidsterreinen. Het SOER-2010 rapport maakt het mogelijk de milieuprestaties van landen onderling te vergelijken. De Nederlandse bijdragen aan het rapport zijn gecoördineerd door het Planbureau voor de Leefomgeving. Op een aantal milieudossiers loopt Nederland goed in de pas met andere Europese landen, soms wijken we duidelijk af. In Nederland is het verlies van biodiversiteit groter dan elders in Europa. Goed ontworpen milieubeleid kan – volgens het EEA – natuurlijke systemen en het Europese milieu beschermen zonder het Europese groeipotentieel te beperken.
Het rapport is te vinden op de EEA website: www.eea.europa.eu/soer/synthesis/synthesis

B. ten Brink e.a.:
Rethinking Global Biodiversity Strategies: Exploring structural changes in production and consumption to reduce biodiversity loss.
In deze publicatie – ten behoeve van de VN-biodiversiteitstop in Nagoya (oktober 2010) uitgebracht - concludeert het PBL dat het beschermen van waardevolle natuurgebieden niet voldoende is om de afname van de biodiversiteit te verminderen, maar bescherming blijft wel noodzakelijk. Om het tempo van het biodiversiteitverlies fors af te remmen, zijn structurele veranderingen in consumptie en productie nodig. Veel winst valt te behalen bij vermindering van de vleesconsumptie. Daarnaast zijn vooral in de land- en bosbouw, visserij en energievoorziening veranderingen nodig.
Zie www.pbl.nl.

E. Buijsman, J.J.M. Aben, J.-P. Hettelingh, H. van Hinsberg, R.B.A. Koelemeijer en R.J.M. Maas:
Zure regen. Een analyse van dertig jaar Nederlandse verzuringsproblematiek.

In deze publicatie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) laten de auteurs zien dat in Nederland in het verleden geen overbodige beleidsmaatregelen zijn genomen om de verzuring ('zure regen') terug te dringen. De centrale vraag in deze studie was: hoe kijken we met de wetenschappelijke kennis van nu aan tegen 30 jaar verzuringsbeleid? De ernst van de verzuringsproblematiek is door het gevoerde beleid aantoonbaar afgenomen, maar het verzuringsprobleem is zeker nog niet opgelost.
Zie www.pbl.nl.

L. Hein:
Economics And Ecosystems. Efficiency, Sustainability and Equity in Ecosystem Management
.
Dit boek laat zien hoe de begrippen economische efficiëntie, duurzaamheid en rechtvaardigheid kunnen worden toegepast op het beheer van ecosystemen. Het bevat een overzicht van deze drie begrippen en een raamwerk voor de analyse ervan, alsmede drie casestudies. Speciale aandacht wordt gegeven aan de invloed van complexe ecosysteemdynamiek, zoals drempels en onomkeerbare effecten, op de opties voor ecosysteembeheer. De casestudies betreffen de ecosysteemdynamiek en ecosysteemdiensten van een bosecosysteem, een waterrijk gebied in Nederland, en grasland in de Sahel. Edward Elgar, 2010, ISBN: 978 1 84844 065 4.
Zie www.e-elgar.com.

T. Kuhlman, R. Michels en B. Groot:
Kosten en baten van bodembeheer; Maatregelen tegen winderosie, veenafbraak en ondergrondverdichting
.
In 2006 heeft de Europese Commissie een Kaderrichtlijn Bodem voorgesteld. In dit rapport wordt onderzocht wat de gevolgen van dit voorstel voor Nederland zouden zijn (tenminste voor landbouwgronden). Drie processen van bodemdegradatie zijn in dit verband relevant: winderosie, afbraak van veen en ondergrondverdichting. Van deze processen wordt onderzocht welke gevolgen ze hebben voor de landbouw en voor de samenleving als geheel, en wat de kosten en baten van eventuele maatregelen ertegen zijn. Den Haag, LEI, 2010, Rapport 2010-058; ISBN 978-90-8615-448-7.
Zie www.lei.wur.nl/NL/publicaties+en+producten/LEIpublicaties/?id=1159.

Centraal Bureau voor de Statistiek:
Environmental Accounts of the Netherlands 2009 (Milieurekeningen 2009).

De milieurekeningen brengen economische informatie en milieu informatie samen in een consistent systeem, waardoor het mogelijk wordt de bijdrage van het milieu aan de economie en de impact van de economie op het milieu in beeld te brengen. Deze jaarlijkse publicatie, voor het eerst in het Engels, richt zich op een breed publiek van statistici, beleidsmakers en onderzoekers geïnteresseerd in duurzame ontwikkeling, welvaartsmeting, materiaalstromen, de productiviteit van natuurlijke hulpbronnen en klimaatverandering. Centraal Bureau voor de Statistiek, november 2010. ISBN 978-90-357-2099-2.
Te downloaden via www.cbs.nl.

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat