Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Wereldwijd komen verblekingen van koraalriffen steeds vaker voor en zijn ze steeds ernstiger. Het koraalareaal en de rijkdom aan rifvissoorten zijn afgenomen als gevolg van de klimaatverandering en andere antropogene activiteiten zoals intensievere visvangst, kustontwikkeling en veranderingen in landgebruik. In deze context is het daarom van belang om de publieke opinie over instandhoudingsmaatregelen die bedoeld zijn om deze verliezen een halt toe te roepen te bestuderen. Op die manier kunnen we inzicht krijgen in het maatschappelijke belang van instandhouding wat dan weer kan helpen om de priorisering van specifieke inspanningen te bepalen. Uiteindelijk moet dit leiden tot kwaliteitsvolle beleidsbeslissingen. Dergelijke studies kunnen ook de uitvoering van kosten-batenanalyses van beschermingsmaatregelen vergemakkelijken.

Een nieuwe studie, gepubliceerd in Nature Sustainability door medewerkers van het Instituut voor Milieustudies (IVM), Vrije Universiteit Amsterdam, en geleid door onderzoeker Peter Robinson, onderzocht de voorkeuren van het grote publiek voor het implementeren van wereldwijde maatregelen voor het behoud van koraalriffen. Een onderzoek naar deze voorkeuren werd uitgevoerd onder ongeveer 10.000 inwoners van twaalf landen die variëren in termen van inkomen en nabijheid van riffen, namelijk: Australië, Chili, China, Colombia, Ghana, Indonesië, Japan, Kenia, Nederland, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De studie vond brede steun voor het behoud van riffen en resulteerde in de volgende beleidsrelevante inzichten:

(1) De bereidheid om bij te dragen aan het behoud van koraalriffen is het grootst in landen met een laag inkomen. Deze bevinding impliceert dat mensen die in landen met een laag inkomen wonen, zich wellicht in hoge mate bewust zijn van het feit dat koraalriffen belangrijk zijn voor het welzijn van inwoners van landen met een laag inkomen in het algemeen, en dat behoud geen luxekwestie is.

(2) Er is verhoogde responsiviteit wanneer respondenten denken dat de riffen ernstig achteruitgaan. Daarom kan het overbrengen van de voorspelde sombere toekomst van koraalriffen een sleutelfactor zijn in het genereren van publieke steun voor natuurbehoud, bijvoorbeeld via informatief beleid.

(3) Er is een niet-significant effect van de afstand tussen mensen en koraalriffen op hun vraag naar instandhouding, wat suggereert dat mensen zich vooral bewust zijn van riffen vanwege hun nationale en internationale belang.

(4) In bepaalde landen hebben mensen een sterke voorkeur voor rifherstelprojecten waarvan empirisch is aangetoond dat ze variërende succespercentages hebben. De voorkeur van het publiek voor specifieke instandhoudingsmaatregelen voor riffen komt hierbij niet altijd overeen met de wetenschappelijk aanbevolen ingrepen. Er is dus wellicht een rol weggelegd voor voorlichtingscampagnes om het publiek te overtuigen van effectievere maatregelen.

(5) Op individueel niveau blijkt dat de jongere generaties enerzijds, en mensen met meer geduld anderzijds een grotere behoefte aan natuurbehoud. Deze inzichten zijn belangrijk voor beleidsmakers wanneer zij gaan communiceren over toekomstige veranderingen in riffen. Die projecten kunnen hebben immers een zeer lange tijdshorizon, ook al vinden er jaarlijks grootschalige verblekingen en verliezen aan koraalbedekking plaats.

Gezien het feit dat een groot deel van de inwoners van zowel hoge- als lage-inkomenslanden bereid is om een grote bijdrage te leveren aan het behoud van de riffen, wordt aangetoond dat er een sterke economische rechtvaardiging is voor overheden om hun milieubeleid en -budgetten af te stemmen op deze voorkeuren van het grote publiek.

Aangezien natuurbehoud vaak een verandering in de perceptie en het gedrag van mensen vereist, stelt het onderzoek dat de gedragswetenschappen een weg voorwaarts kunnen bieden, bijvoorbeeld om cognitieve vooroordelen te beoordelen die een barrière vormen voor natuurbehoud, en om gedragsgericht overheidsbeleid te ontwikkelen dat is ontworpen om deze vooroordelen te overwinnen. Gedragswetenschappen zijn tot nu toe grotendeels genegeerd in de natuurbeschermingsliteratuur en kunnen een vruchtbare weg zijn voor toekomstig onderzoek.


Het onderzoek voor het artikel 'A global analysis of coral reef conservation preferences' werd ondersteund door het BiodivERsA REEF-FUTURES project in het kader van het BiodivScen ERA-NET COFUND programma en ontving financiering van de Nederlandse Onderzoeksraad (NWO). Contact: 

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat