Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Milieubeleid vergt sterke rol overheid - crisis of niet

Op 28 november 2011 publiceerden de economen Rick van der Ploeg, Herman Vollebergh en Aart de Zeeuw een bijdrage in ''Me Judice'' getiteld Milieubeleid vergt sterke rol overheid - crisis of niet. In deze publicatie betogen de auteurs dat de overheid haar verantwoording moet nemen om het milieu te beschermen en te behouden voor toekomstige generaties. Het kabinet pakt deze uitdaging niet op en laat het vinden van oplossingen over aan burgers en bedrijven, aldus de economen.

Artikel downloaden? Klik hier: http://www.mejudice.nl/artikel/717/milieubeleid-vergt-sterke-rol-overheid-crisis-of-niet


De duurzame energievoorziening: molensteen of groeidiamant?

Op vrijdag 9 december 2011 vond het door Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) georganiseerde symposium ' De duurzame energievoorziening: molensteen of groeidiamant?' plaats.

De Nederlandse overheid stelt economische groei en concurrentiekracht als hoogste prioriteit bij haar topsectorenbeleid. Dat geldt ook voor de Nederlandse energiesector. In de bedrijvenbrief stelt de regering dat rijksmiddelen moeten worden verschoven van exploitatie naar innovatie. Als door innovatie de kosten van exploitatie omlaag gebracht kunnen worden is dat zowel aantrekkelijk voor de schatkist als voor de concurrentiekracht.

Maar is het zo eenvoudig? Nederland moet straks voldoen aan strenge Europese richtlijnen voor reductie van de uitstoot van broeikasgassen en hernieuwbare energie. Dat vereist de komende decennia grote investeringen die lang niet altijd rendabel zijn.

Zowel overheid als bedrijfsleven lijken voor een dilemma te staan: moet Nederland slim afwachten en straks kiezen voor de goedkoopste opties op een Europese markt of duurzame energietechnologie als groeivermogen verwelkomen, nationale initiatieven stimuleren en een thuismarkt scheppen? Of is het geen dilemma? 

Op het symposium brachten wetenschappers kennis in om keuzen te kunnen maken en gaven beleidsmakers en maatschappelijke organisaties hierover hun visie. Actuele beleidsdossiers zoals de Green Deal, het Topsectorenbeleid, de Europese Energy Roadmap 2050 en de Nederlandse Klimaat Routekaart 2050 passeerden de revue.

Een verslag van dit symposium kunt u hier downloaden: http://www.pbl.nl/publicaties/2011/symposium-duurzame-energievoorziening 


Biobased Economy

Het tijdschrift PM (Public Mission) heeft in december 2011 eeen Special Biobased Economy uitgebracht. Met interessante wetenschappelijke bijdragen over de principes en de waarde van biobased economy, en bijdragen vanuit de praktijk over bijvoorbeeld 'Hoe groen en groei samengaan' (Bernard Wientjes, VNO-NCW), 'De doorbraak van biomassa' (Ruud Lubbers, Rotterdam Climate Initiative), 'Afval bestaat niet' (over het sluiten van kringlopen; Van Gansewinkel). En Rein Willems (voorzitter van de topsector Chemie en lid van de Coördinatiegroep Biobased Economy) over 'Agro en chemie groeien aan elkaar vast'. De eerste biobased fabrieken gaan in 2012 van start, aldus een analyse van Biobased Initiatieven in Nederland. PM is een uitgave van SDU Uitgevers in Den Haag, tel 070-3780730, www.pm.nl, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 


Natuurverkenning 2020-2040: vier kijkrichtingen voor vernieuwend natuur- en landschapsbeleid 

EInd januari heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) onder veel belangstelling de Natuurverkenning 2010-2040 aan staatssecretaris Bleker aangeboden. Voor het eerst bevat de Natuurverkenning een aantal wensbeelden over natuur en landschap en hoe die gerealiseerd zouden kunnen worden: Vitale Natuur, Beleefbare Natuur, Functionele Natuur en Inpasbare Natuur. De Natuurverkenning maakt zichtbaar dat partijen in de samenleving heel verschillende motieven hebben om zich met natuur bezig te houden. Om tot een vernieuwend natuurbeleid te komen, moeten deze uiteenlopende drijfveren worden gerespecteerd. Dat opent bovendien perspectieven voor nieuwe coalities tussen natuur en andere sectoren.

http://www.pbl.nl/publicaties/2012/natuurverkenning-2010-2040-visies-op-de-ontwikkeling-van-natuur-en-landschap


Verhandelbare permits versus verhandelbare credits

Dit artikel vergelijkt verhandelbare permits (cap-and-trade, allowance trading) met verhandelbare credits (credit trading, performance standard rate trading), twee verschillende economische instrumenten van milieubeleid. Nentjes en Woerdman laten zien dat credit handel, hetgeen een toevoeging is aan (relatieve) emissiestandaarden, residuele emissies heeft die kostenloos zijn. Onder permit handel, daarentegen, brengen residuele emissies altijd kosten met zich mee. De economische consequenties van dit verschil worden in kaart gebracht en geanalyseerd ten aanzien van diverse onderwerpen, waaronder economische efficiëntie, politieke acceptatie, prikkels voor schone technologie, en prikkels voor juridische handhaving. De review concludeert dat permit handel minder kosten met zich meebrengt voor de samenleving dan credit handel, maar imperfecte markten voor output kunnen deze rangorde veranderen. Het artikel laat diverse gaten in de literatuur zien en formuleert enkele nieuwe hypothesen voor toekomstig onderzoek.

Nentjes, A. and E. Woerdman (2012), 'Tradable Permits versus Tradable Credits: A Survey and Analysis', International Review of Environmental and Resource Economics 6(1), 1-78. Andries Nentjes is emeritus hoogleraar economie en openbare financiën, Edwin Woerdman is universitair hoofddocent rechtseconomie en co-directeur van het Groningen Centre of Energy Law. Het artikel is binnenkort te vinden op de website van het tijdschrift IRERE: http://www.irere.net/.  Een working paper version komt binnenkort beschikbaar via: http://www.ssrn.com/


Positieve trends in wereldwijde aanpak milieuvraagstukken

De internationale economische crisis werkt niet bepaald in het voordeel van milieudoelstellingen, maar het is niet alleen maar kommer en kwel. In de nieuwe, geactualiseerde uitgave van 'A handbook of globalisation and environmental policy' worden naast negatieve ook veel positieve effecten gesignaleerd van globalisering op milieubescherming.

Frank Wijen, Kees Zoeteman, Jan Pieters en Paul van Seters, Handbook of Globalisation and Environmental Policy, uitgeverij Edward Elgar, 2012.


Nieuw tijdschrift: Environmental Development

Dit multidisciplinaire tijdschrift beoogt de kloof tussen fundamenteel onderzoek en de toepassing ervan in de praktijk te overbruggen. Het wil de uitwisseling en koppeling bevorderen van traditionele wetenschappelijke kennis op milieugebied met de ervaringskennis van wetenschappers en andere betrokkenen. Ook verbindt het de natuurwetenschappen met de sociale- en gedragswetenschappen. Hoofdredacteur is Theo Beckers van het Tilburg Sustainability Center; andere Nederlandse redactieleden zijn Rob Maas (RIVM) en Arthur Mol (Wageningen UR). Voor meer informatie zie www.elsevier.com/locate/envdev.

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat