Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Samenhang in de Delta: op weg naar een integrale visie en goed afgestemde investeringsbeslissingen

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en verschillende directeuren-generaal van de ministeries discussieerden op 7 maart tijdens een themabijeenkomst over kansrijke perspectieven en een integrale benadering voor de Rijn-Schelde Delta. Integraal werken geeft betere oplossingen en kan geld opleveren als de samenhang tussen economie, veiligheid, recreatie en natuur inhoudelijk én in de tijd goed in beeld is gebracht. Hiervoor is een gezamenlijk beeld nodig voor de lange termijn bij Rijk, provincies, gemeenten en andere betrokken partijen. Een gezamenlijke visie geeft alle betrokkenen duidelijkheid over de doelen en een context waarbinnen plannen op verschillende schaalniveaus gemaakt kunnen worden. In Nederland is het ruimtelijk beleid gedecentraliseerd. Hierdoor kunnen lokale kennis en ambities leiden tot slimme, gebied-specifieke oplossingen. Maar de effectiviteit van lokale investeringen is niet onafhankelijk van besluiten op Rijksniveau. Het is daarom zaak om de mogelijke keuzes van het Rijk te bezien in samenhang met wat de provincies en gemeenten met het gebied voor ogen hebben. In de Rijn-Schelde Delta komt een groot aantal opgaven bij elkaar, zoals de verdere intensivering van de scheepvaart, het zoeken naar nieuwe economische perspectieven, het verbeteren van de ecologische kwaliteit van de delta, het omgaan met hoge rivierafvoeren, en het organiseren van een adequate zoetwatervoorziening. In zo'n complexe situatie is alleen een visie niet voldoende, want waar en waarmee moet je beginnen als alles met elkaar te maken heeft? Het gevaar bestaat dat de verschillende partijen gaan ronddraaien in mooie algemene visies en dan op elkaar gaan wachten. Het verslag van deze bijeenkomst - met een impressie van de gevoerde discussies en de uitkomsten van de bijeenkomst - is in de vorm van een cahier vastgelegd. PBL heeft als vervolg op de themabijeenkomst een vervolg-project naar de Zuidwestelijke Delta in voorbereiding, waarbij het ondersteunen van het beleidsproces op regionale schaal en het verbinden van de opgaven op Rijks- en decentraal niveau belangrijke uitdagingen zijn. Download het cahier (PDF, 3 MB).


Keuzes in Kaart 2013-2017

 

Op 27 augustus presenteerden CPB en PBL het rapport 'Keuzes in Kaart 2013-2017'. Keuzes in Kaart analyseert de effecten van 10 verkiezingsprogramma's op economie en milieu. De deelnemende partijen zijn VVD, PvdA, PVV, CDA, SP, D66, GroenLinks, Christen Unie, SGP en DPK. Voor deze analyse hebben de politieke partijen maatregelpakketten aangeleverd waarin de maatvoering van allerlei voorstellen uit verkiezingsprogramma's geconcretiseerd is. De effecten van deze maatregelen zijn voor 13 thema's in kaart gebracht waaronder de macro-economische effecten, effecten op koopkracht, overheidsfinanciën, bereikbaarheid, zorg, onderwijs, woningmarkt en natuur en milieu. Vanwege de beperkt beschikbare tijd beperkt de milieudoorrekening zich tot de effecten op hernieuwbare energie en CO2-emissies.    

http://www.cpb.nl/campagne/keuzes-in-kaart-2013-2017

http://www.pbl.nl/publicaties/2012/keuzes-in-kaart-2013-2017-een-analyse-van-tien-verkiezingsprogrammas


Economische radar duurzame energiesector

Deze CBS-radar is relevant voor de onderbouwing (ex post) van de kansen voor de Nederlandse economie bij de wereldwijde transitie naar een duurzame energievoorziening en de toenemende aandacht voor energiebesparing. Meerdere geopolitieke en milieueconomische ontwikkelingen vergroten de aandacht voor de energietransitie in het overheidsbeleid.

De radar is een vervolg op het rapport dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in 2011 heeft gepubliceerd. Het onderzoek is opnieuw uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I).

Voor 2008 en 2009 worden gedetailleerde economische cijfers over de activiteiten in de duurzame energiesector gepubliceerd. Daarnaast is voor een aantal economische kerncijfers onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het samenstellen van meer actuele cijfers (2010). De economische radar is te vinden onder http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/natuur-milieu/publicaties/milieurekeningen/publicaties/archief/2012/default.htm


Het meten van belastingvergroening

Het recent verschenen boek 'Green Taxation And Environmental Sustainability' bevat een hoofdstuk van Kris Bachus (KU Leuven) over de methodologie om de vergroening van de belastingen te meten. Over de toepassing van deze methode op Vlaanderen verscheen vorig jaar al een artikel in deze Nieuwsbrief.


Baten van stikstofvermindering bij de Noordzeevaart overstijgen de kosten

Het PBL heeft, samen met buitenlandse onderzoekers, de kosten en baten onderzocht van een beheersgebied voor stikstofemissies op de Noordzee en het Engelse Kanaal. In een dergelijk gebied moeten nieuwe schepen vanaf 2016 hun stikstofuitstoot met 75 procent verminderen. Dit leidt naar verwachting tot substantiële baten voor de volksgezondheid en de natuur. Het rapport 'Assessment of the environmental impacts and health benefits of a nitrogen emission control area in the North Sea' kan hier worden gedownload.


Nieuw tijdschrift: Ecosystem Services

Hoofdredacteur van dit nieuwe, multidisciplinaire tijdschrift is Leon Braat van Alterra. Zie http://www.journals.elsevier.com/ecosystem-services

 

 

 

 

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat