Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Interacties tussen lucht- en klimaatbeleid

PBL en CPB (2012), 'Air Pollution Policy in Europe: Quantifying the Interaction with Greenhouse Gases and Climate Change Policies'. De analyse van varianten van EU-luchtbeleid voor het jaar 2020 laat zien dat door dat luchtbeleid de CO2-prijs tot 33 procent lager wordt. Wanneer de EU besluit tot vergaande doelen voor het terugdringen van luchtvervuiling kan de CO2-prijs zelfs naar nul gaan. Zie http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/PBL_2012_workingpaper7_air-pollution-policy-europe.pdf.


Te weinig budget voor kabinetsplannen windenergie

De nieuwe doelstelling voor windenergie van het kabinet-Rutte II is niet realistisch zonder een forse verhoging van de investeringen. Om de doelstelling voor windenergie te halen, is circa 13 tot 15 miljard euro aan investeringen in windmolens nodig tot 2020. Dat blijkt uit berekeningen van het economische bureau van ING. Het volledige artikel is hier te vinden.


Ontkoppeling economische groei en energiegebruik in 2011

In 2011 was het netto-energiegebruik door economische activiteiten in Nederland 6 procent lager dan in 2010, terwijl de economische groei 1 procent bedroeg. Er was dus sprake van absolute ontkoppeling. Dit blijkt uit de CBS-publicatie 'Environmental accounts of the Netherlands 2011'. Daarin beschrijft en analyseert het CBS de relatie tussen milieu en economie in Nederland.


Effecten van beleid op huishoudelijk energiegebruik

Werken beleidsmaatregelen die erop gericht zijn de energieconsumptie van huishoudens terug te dringen? 'Ja', concluderen onderzoekers Dirk Brounen en Erdal Aydin van de Universiteit van Tilburg in hun studie 'Residential Energy Consumption Across Europe: The Effect of Policy within a Dynamic Panel Approach'. Energielabels, groene subsidies en fiscale heffingen laten het gasverbruik dalen, vooral in de noordelijke Europese landen.


Emissiehandel voor eindgebruikers

Dit artikel gaat over koolstofemissiehandel voor energie-eindgebruikers, bijvoorbeeld op Europese schaal. Een dergelijk persoonlijk emissiehandelssysteem is bedoeld om de CO2-emissies van fossiel energiegebruik te verminderen en om klimaatvriendelijke keuzes in de wat bredere zin te stimuleren. De onderzoeksvraag is drieledig: waarom is een persoonlijk emissiehandelssysteem wenselijk, hoe kan zo'n systeem ontworpen worden, en onder welke voorwaarden is het wellicht acceptabel? Roy, S. and E. Woerdman (2012), 'End-user Emissions Trading: What, Why, How and When?', in: M.M. Roggenkamp and O. Woolley (eds.), European Energy Law Report IX, Energy & Law Series Volume 13, Antwerp/Oxford/Portland: Intersentia, pp. 111-140, ISBN 978-1-78068-079-8. Te downloaden op: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2144742.


Analyse en sturing van transitieprocessen

Jan Rotmans (2012), 'In het oog van de orkaan'. Dit boek gaat over de uit­een­lo­pende tran­si­tie­pro­ces­sen die zich in Nederland af­spe­len; van de zorg tot de bouw en van energie tot voed­sel. Het laat zien hoe transities tot stand komen en hoe deze kunnen worden 'gestuurd' naar een duurzamere sa­men­leving. Tevens bevat het een toekomst­visie voor een duurzame samenleving in 2050. Uitgeverij Aeneas. Zie http://www.aeneas.nl/inhetoogvandeorkaan.


MKBA Rijk-regioprogrammma Amsterdam - Almere - Markermeer en second opinion

In opdracht van het Rijk-regioprogramma Amsterdam - Almere - Markermeer (RRAAM) is een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) uitgevoerd en een second opinion daarop. Ecorys voerde een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) uit van de alternatieven en de varianten voor het realiseren van de drievoudige ambitie van RRAAM (namelijk nieuwbouw van 60.000 woningen, het realiseren van de bijbehorende ontsluiting en het realiseren van een toekomstbestendig ecologisch systeem (TBES) in het Markermeer-IJmeer). Een MKBA geeft het rendement van een investering voor de gehele maatschappij weer, op nationaal niveau. Samen met andere onderzoeken levert de MKBA informatie op voor het Beoordelingskader, dat gebruikt voor de besluitvorming over RRAAM. Het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving zijn door RRAAM verzocht om een second opinion over de MKBA uit te voeren. De MKBA komt onder andere tot de conclusie dat het aanleggen van een nieuwe metrolijn over het IJmeer in alle denkbare omstandigheden maatschappelijk onrendabel is. De projectalternatieven (een IJmeerbrug, een IJmeertunnel of een Zuidelijk Tracé) leiden niet tot een verhoging van de welvaart. CPB en PBL zijn van mening dat de MKBA RRAAM adequate informatie biedt voor het nemen van besluiten rondom de toekomstige ontsluiting van Almere en onderschrijven de conclusies van de MKBA op dat punt. De MKBA en de second opinion daarop zijn via de RRAAM-website te downloaden.

 

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat