Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Bijdrage ontwikkelingslanden aan klimaatverandering nadert 50%

Wanneer je de uitstoot van alle broeikasgassen tussen 1850 en 2010 meerekent, is de relatieve bijdrage aan mondiale cumulatieve uitstoot door ontwikkelingslanden, als groep, nu 48%. De groep industrielanden is verantwoordelijk voor 52%. Berekeningen van het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving), Ecofys en het Joint Research Centre van de EU (JRC) tonen aan dat het aandeel van ontwikkelingslanden in 2020 waarschijnlijk 51% zal bedragen. Op enig moment dit decennium zal het aandeel van ontwikkelingslanden in de cumulatieve historische emissies dat van industrielanden overstijgen. Klik hier voor een link naar het artikel in Climatic Change (november 2013, Volume 121, Issue 2, pp 397-412). 


Trends in mondiale CO2-emissies

In 2012 bereikte de wereldwijde uitstoot van kooldioxide (CO2) een nieuw record van 34,5 miljard ton. Toch is de stijging van de mondiale CO2-uitstoot in 2012 afgeremd tot 1,1% (of 1,4%, als we de extra dag in het schrikkeljaar niet meerekenen). Dit is minder dan de helft van de gemiddelde jaarlijkse stijging van 2,9% in het afgelopen decennium. Deze ontwikkeling duidt op een verschuiving naar minder fossiele brandstof-intensieve activiteiten, meer gebruik van hernieuwbare energie en meer energiebesparing. Klik hier om het rapport Trends in global CO2 emissions -2013 report te downloaden.


Decarbonisatie en de economie

Op verzoek van de European Climate Foundation heeft Pwc onderzocht wat de economische effecten zijn geweest van energie- en klimaatbeleid in de afgelopen 40 jaar. De studie betreft vijf landen: Zweden, Denemarken, Duitsland, Nederland en het VK. Het rapport is te vinden op http://www.pwc.nl/nl/assets/documents/pwc-decarbonisation-and-the-economy.pdf.


Resultaten convenanten energie-efficiëntie 2012

Circa 1.000 ondernemingen die energieconvenanten met het Rijk hebben afgesloten, hebben in 2012 12,4 Petajoule bespaard ten opzichte van 2011. Dit komt overeen met het energiegebruik van 190.000 huishoudens. De ondernemingen zijn samen goed voor ruim 80 procent van het industriële energiegebruik.

Het Rijk presenteert dit resultaat in de Resultatenbrochure convenanten Meerjarenafspraken energie-efficiëntie 2012. Deze publicatie beschrijft de resultaten van de twee verschillende energie-efficiencyconvenanten met het bedrijfsleven: de Meerjarenafspraken Energie-efficiency 2001-2020 (MJA 3) en de Meerjarenafspraak energie-efficiency ETS-ondernemingen (MEE). De resultatenbrochure bevat een algemene toelichting en gaat ook in op de afzonderlijke resultaten van de convenanten en de sectoren.

De Resultatenbrochure is te downloaden via http://www.agentschapnl.nl/sites/default/files/2013/10/Resultatenbrochure%20MJA3_MEE_2012.pdf


Monitor publiek gefinancierd energieonderzoek

Jaarlijks wordt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken (EZ) de Monitor publiek gefinancierd energieonderzoek uitgevoerd. Het rapport over 2012 biedt zicht op bestedingen, thema's en trends in energieonderzoek en -innovaties. De resultaten uit de monitor zijn van belang voor de verdere ontwikkeling van overheidsbeleid. Daarnaast worden de uitkomsten opgeslagen in de database van het Internationaal Energieagentschap (IEA). Net als in voorgaande jaren is het ministerie van Economische Zaken de grootste overheidsfinancier van energieonderzoek en energie-innovatie: in 2012 financierde het ministerie 70 procent van de publieke middelen voor energieonderzoek.

Belangrijk gevolg van het topsectorenbeleid is dat er een aantal verschuivingen in geldstromen en aandachtspunten in het subsidiebeleid van energieonderzoek heeft plaatsgevonden. Nog niet eerder is de aandacht voor duurzame energie (vooral biomassa) zo groot geweest. Terwijl het onderzoek naar energiebesparing – dat jarenlang het belangrijkste onderwerp was – juist is afgenomen. Ook is er groeiende belangstelling voor de thema's opwekking en opslag (met name Smart Grids).

De monitor is te downloaden via http://www.agentschapnl.nl/sites/default/files/2013/10/Monitor%20publiek%20gefinancierd%20energieonderzoek%202012.pdf.


Welvaart en Leefomgeving - Horizonscan

Economische groei, pensioengarantie, stijgende huizenprijzen en een stabiele bankensector vormen sinds het begin van de crisis in 2008 niet langer de pijlers onder de Nederlandse welvaart. Tegelijkertijd hebben politiek en bestuur steeds minder mogelijkheden om ontwikkelingen in de door de samenleving gewenste richting te sturen. Onzekerheid over hoe we onze welvaart kunnen behouden wakkert de roep om toekomstverkenningen aan. In de publicatie 'Welvaart en Leefomgeving – Horizonscan' heeft het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving), in samenwerking met het CPB (Centraal Planbureau) een aantal belangrijke mondiale en nationale trends op een rij gezet en daarnaast vier onwaarschijnlijke trends verkend. Klik hier om het rapport te downloaden.


Natuur in de uitverkoop?

Het boek 'Natuur in de uitverkoop?' maakt duidelijk dat de verbondenheid tussen natuur en economie niet vrijblijvend is, maar noodzakelijk, en zo ook de samenwerking tussen ecologen en economen. Er zijn zes beschouwingen opgenomen die een brede waaier aan onderwerpen presenteren. Ieder hoofdstuk is geschreven door een student samen met een gerenommeerde vakgenoot. Is Natura 2000 een zegen of een ramp voor de Europese lidstaten? Wat schort er aan het huidige stelsel van natuurcompensatie in ons land? Is er toekomst voor een duurzame landbouw, duurzaam voor de ondernemer maar ook duurzaam voor natuur en landschap? Groene havens komen uitvoerig aan bod en de vraag wordt gesteld wat een korenbloem in de huidige tijd kost. Het boek sluit af met een hoofdstuk over de economische betekenis van waterplanten, in een waterrijk land als het onze een belangrijk thema. Joop Schaminée, John Janssen en Martijn van der Heide, Natuur in de uitverkoop? Beschouwingen over ecologie en economie, KNNV Uitgeverij, 2013. http://www.knnvuitgeverij.nl/NL/webwinkel/0/0/49587


Kostenterugwinning door beprijzing van water

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) bepaalt dat de lidstaten rekening moeten houden met het beginsel van terugwinning van de kosten van waterdiensten, inclusief milieukosten en kosten van de hulpbronnen. Ook moeten de diverse watergebruikssectoren een redelijke bijdrage leveren aan die terugwinning. Deze bepalingen laten veel ruimte voor interpretatie. Een recent rapport van het Europees Milieuagentschap (EEA) laat zien hoe verschillende lidstaten, waaronder Nederland, invulling hebben gegeven aan de kostenterugwinningsbepalingen. Het rapport, waaraan van Nederlandse zijde is meegewerkt door het IVM, is te vinden op http://www.eea.europa.eu/publications/assessment-of-full-cost-recovery.


 

MKBA-Nieuwsbrief

Wie op de hoogte wil blijven van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA), opinies, aankondigingen van cursussen en symposia, kan zich aanmelden voor een gratis nieuwsbrief. Dat kan via http://www.mkba-informatie.nl/index.php/nieuwsbrief/.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat