Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Canon Milieu-economie

In de ESB van 23 april 2015 (jaargang 100, nr. 4708) verscheen de Canon Milieu-economie, geschreven door Jeroen van den Bergh, Daan van Soest en Aart de Zeeuw. Na een korte schets van de historie van het vakgebied behandelen de auteurs 10 aandachtsvelden, te weten Milieuproblemen als externaliteiten, Optimale vervuiling vanuit welvaartstheoretisch perspectief, Milieubeleid en instrumentkeuze, De waardering van natuur en milieu, De waarde van natuurlijke hulpbronnen, De tekortkomingen van het bnp als welvaartsmaat, Milieu en duurzame groei, Internationale handel, milieubeleid en handelsbeleid, Wereldwijde milieuproblemen en speltheorie en Kantelpunten versus incrementeel denken. Ieder aandachtsveld sluit af met een verwijzing naar een selectie van wetenschappelijke publicaties op dat terrein.

Handboek voor 'benefit transfer'

Bij Springer verscheen onlangs het boek 'Benefit Transfer of Environmental and Resource Values' onder redactie van ondermeer Roy Brouwer van het IVM. 'Benefit transfer' is het gebruik van schattingen van milieubaten die in een specifieke situatie/context zijn gemaakt voor toepassing in een andere situatie/context. Het boek beoogt een breed overzicht te geven van de verschillende methoden voor 'benefit transfer', de toepassing ervan in beleid, en de methodologische problemen en uitdagingen die eraan verbonden zijn.

Invloed strengere emissie-eisen op concurrentiepositie raffinaderijen

ECN heeft samen met Wood Mackenzie onderzocht wat de effecten zijn van mogelijke strengere emissie-eisen voor raffinaderijen op de kostenstructuur en concurrentiepositie van de Nederlandse raffinagesector. De uitkomsten staan in het rapport 'Refinery Emissions from a Competitive Perspective'.

Hormoonverstorende stoffen kosten de EU jaarlijks miljarden

Een internationaal panel van experts, onder wie Juliette Legler van het IVM, heeft een schatting gemaakt van de gezondheidsschade die jaarlijks in de EU kan worden toegeschreven aan de blootstelling aan hormoonverstorende stoffen. Het gaat daarbij ondermeer om IQ-vermindering, autisme, ADHD, obesitas en verminderde vruchtbaarheid. De mediaan van de schattingen komt uit op EUR 157 miljard per jaar, of 1,23% van het BBP van de EU. De resultaten zijn gepubliceerd in de Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Nieuwe mobiliteit na het autotijdperk

Arie Bleijenberg, voorheen werkzaam bij CE Delft en nu directeur Infrastructuur bij TNO, schreef het boek 'Nieuwe mobiliteit na het autotijdperk'. Hij betoogt daarin onder meer dat subsidies voor openbaar vervoer en elektrische auto’s geen effectief middel zijn om milieuvervuiling te verminderen.

Vereenvoudiging emissiehandel

De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)ziet goede kansen om het systeem voor CO2-emissiehandel aanzienlijk te vereenvoudigen en daarmee de administratieve lasten te verlagen, met name voor kleine emittenten. In een veelomvattend onderzoek stelt de NEa 28 concrete maatregelen voor in zeven richtingen die volgens de NEa stuk voor stuk leiden tot vereenvoudiging van het systeem, zonder wezenlijke aantasting van de robuustheid ervan.

 

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat