Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

OESO positief èn kritisch over Nederlands milieubeleid

In de reeks 'Environmental Performance Reviews' van de lidstaten die de OESO publiceert was dit jaar Nederland (voor het eerst sinds 2003) weer aan de beurt. De OESO heeft lof voor veel onderdelen van het Nederlandse beleid, zoals de 'Green Deals', maar het rapport bevat ook kritiek. Aanbevolen wordt bijvoorbeeld om het rekeningrijden opnieuw in overweging te nemen, aardgasgebruik door huishoudens hoger en elektriciteitsgebruik lager te belasten, en het klimaat- en energiebeleid aan te passen als bij de evaluatie van het Energieakkoord in 2016 blijkt dat het niet (kosten)effectief genoeg is. Het OESO-rapport is hier te vinden.

Effecten van hervormingen in de Belgische energiebelastingen

In het kader van een omvangrijke belastinghervorming plant de federale overheid een gelijkschakeling van de diesel- en benzineaccijnzen over de periode 2016-2018. In een paper van het Federaal Planbureau worden de langetermijneffecten op het verkeer, het leefmilieu en de openbare financiën van de geplande hervormingen in de brandstoffiscaliteit in België geanalyseerd. 

Duurzame welvaart in Vlaanderen, 1990-2013

Steeds meer overheden overwegen het gebruik van alternatieve welvaartsindicatoren, zoals de Index voor Duurzame Economische Welvaart (ISEW), voor de opvolging van hun beleid. Een geactualiseerde studie rapporteert over het verloop van de ISEW voor Vlaanderen tussen 1990 en 2013 en schetst het potentieel en het effectieve gebruik van de index voor de beleidsvoering in verschillende landen en regio’s, waaronder Vlaanderen. Zie ook het eerdere artikel over de ISEW in Vlaanderen over de periode 1990-2012, dat vorig jaar in deze Nieuwsbrief verscheen.

Waterstress en overstromingen als economische uitdagingen

Het Economisch Bureau van ING heeft onlangs een rapport gepubliceerd waarin een schets wordt gegeven van het belang van water voor de 60 grootste economieën in de wereld en de daaraan verbonden uitdagingen voor verschillende sectoren. Het gaat daarbij zowel om het gebruik van water als om overstromingsrisico’s. Het rapport ‘Too little, too much, The diverse sectoral challenges of water’ is hier te vinden.

Standaarddiscontovoet in MKBA’s naar 3 procent

De Werkgroep Discontovoet heeft recentelijk geadviseerd om in maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s) een een standaarddiscontovoet van 3 procent te hanteren. Deze voet geldt in reële termen, dus gecorrigeerd voor inflatie. De geadviseerde discontovoet is lager dan in eerdere adviezen. Dit komt met name door de daling van de reële risicovrije kapitaalmarktrente. Het rapport van de werkgroep is hier te vinden.

Handboeken ecologische economie en watereconomie

Bij Edward Elgar verschenen onlangs een 'Handbook of Ecological Economics' en een 'Handbook of Water Economics'. Beide handboeken bevatten een hoofdstuk dat (mede) door Nederlandse auteurs is geschreven: respectievelijk 'The Contributions of the Ecosystem Services Paradigm to Sustainability Science, Policy and Practice' (Rudolf de Groot en Leon Braat) en 'The Economics of Transboundary Water Management (Erik Ansink en Harold Houba).

Nederland als 'circulaire hotspot'

Nederland kan de circulaire hotspot van Europa worden als bedrijven de overstap maken van lineair naar circulair produceren, en de overheid zorgt voor een visie op die transitie. Dat zeggen de acht bedrijven van de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC). Op 14 december verscheen de publicatie 'DSGC companies on their journey of implementing circular business models'.

Ondernemen met natuur

Kun je geld verdienen met natuur? Ja, dat kan, luidt het antwoord van Hans Kamerbeek, auteur van het onlangs gepubliceerde boek 'Ondernemen met natuur'. Kamerbeek heeft 350 verdienmodellen, besparingen en tips verzameld uit de praktijk van het natuurbeheer.

Energie voor groene welvaart

In zijn recente boek 'Energie voor groene welvaart, Drie verhalen over de toekomst van de mondiale energievoorziening' betoogt Stephan Slingerland dat dat marktwerking en technologische innovatie waarschijnlijk niet voldoende zijn voor een succesvolle vergroening van de mondiale energiesector. Verdergaande maatschappelijke veranderingen en veranderingen in de internationale betrekkingen zijn volgens hem nodig om de wereldwijde energievoorziening een motor te laten zijn voor groene welvaart voor iedereen.

Voetafdrukken op de planeet

Op 24 november 2015 promoveerde Kai Fang aan het Centrum voor Milieukunde Leiden op het proefschrift 'Environmental footprints: assessing anthropogenic effects on the planet's environment'
(Milieu-voetafdrukken: inschatten van antropogene effecten op het milieu van de planeet). De Nederlandstalige samenvatting van zijn proefschrift is hier te vinden. Het complete proefschrift vindt u via https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/36421

Een model voor het doorrekenen van maatregelen op het gebied van duurzaam vervoer

Op 15 oktober 2015 promoveerde Ties Brands aan de Universiteit Twente op een proefschrift over een model om maatregelen op het gebied van duurzaam vervoer door te rekenen om daarmee het beste 'compromis' te vinden tussen elkaar soms beconcurrerende beleidsdoelstellingen. Hij concludeert dat investeringen in openbaar vervoer een relatief dure manier zijn om vervoer duurzamer te maken. Inzetten op elektrisch vervoer, telewerken of bouwen nabij stationslocaties zijn effectiever. Frequenties verhogen is een effectievere OV-investering dan de aanleg van meer P+R's. Het proefschrift is hier te vinden.

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat