Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Groene groei en welvaart: een conceptueel denkkader

Bestaat er synergie tussen verduurzaming en economische groei? Laten we economische groei liggen door te snel of te langzaam te verduurzamen? Hoe verhouden verduurzaming, economische groei en het vergroten van de maatschappelijke welvaart zich tot elkaar? En wat zijn de lessen voor milieubeleid? Om hierover helderheid te verschaffen, bespreekt deze CPB-notitie de relatie tussen verduurzaming, economische groei en maatschappelijke welvaart met een conceptueel denkkader. De focus ligt daarbij op kostprijsontwikkelingen van individuele technieken. Geconcludeerd wordt dat voor het vormgeven van economisch efficiënt milieubeleid, groene welvaart een beter uitgangspunt is dan groene groei. Ook wordt geconcludeerd dat veel milieubeleid een remmende werking heeft op de groei van de economie op de korte termijn. Wel zijn er enkele uitzonderingen, waarbij synergieën tussen verduurzaming en economische groei mogelijk zijn.


Klimaatadaptatie in de landbouw: 'Landbouw op Peil'

Klimaatverandering zorgt voor toenemende kans op extreme regenval en extreme droogte. Door deze onomkeerbare ontwikkeling neemt de problematiek van droogte enerzijds en wateroverlast anderzijds toe. Voor de landbouwsector op hooggelegen zandgronden in Oost-Nederland is het een uitdaging om een rendabele bedrijfsvoering te handhaven. Het project Landbouw op Peil moet oplossingsrichtingen bieden die werken in de praktijk. Tientallen kleinschalige maatregelen worden besproken om oplossingen te bieden voor droogte en wateroverlast. Bij elke maatregel worden indicaties gegeven van kosten en baten. Het boekje is (ook in het Engels en Duits) te downloaden vanaf http://landbouwoppeil.nl/.


Kansrijk Mobiliteitsbeleid

In het rapport Kansrijk Mobiliteitsbeleid hebben het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de effecten van verschillende beleidsopties op het gebied van mobiliteit op een rij gezet. Onderzocht is of een beleidsmaatregel bijdraagt aan de maatschappelijke welvaart. Daarbij gaat het niet alleen om bereikbaarheid en economische groei; ook de gevolgen voor onder andere milieu en verkeersveiligheid zijn meegenomen. Hoofdstuk 9 van het rapport is gewijd aan fiscale vergroening in relatie tot mobiliteitsbeleid. Met de serie Kansrijk Beleid willen de planbureaus een bijdrage leveren aan beter onderbouwd beleid. Inzicht in de effectiviteit van beleid helpt beleidsmakers bij het maken van gefundeerde keuzes. Klik hier om het rapport te downloaden.


Effecten van het vervroegd sluiten van de Nederlandse kolencentrales

In opdracht van Delta NV energiebedrijf onderzocht ECN de effecten van het vervroegd sluiten van de Nederlandse kolencentrales. Belangrijkste doel is het kwantificeren van effecten van sluiting van de centrales in 2017 of 2020 op: CO2-emissies, stroomprijzen, stroommix (bronnensamenstelling), stroomhandel over de landsgrenzen, en kosteneffectiviteit van CO2-bestrijding (in €/ton). Alles in verhouding tot het 'voorgenomen beleid'-scenario uit de Energieverkenning 2015. Informatie bij Paul Koutstaal, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Klik hier om het rapport te downloaden.


Energievisie 2035 van Natuur & Milieu

De Stichting Natuur & Milieu heeft haar 'Energievisie 2035' gepubliceerd, als bijdrage aan de Energiedialoog. In deze visie wordt in Nederland tussen nu en 2035 in totaal 40 procent bespaard op de energievraag. In 2035 wordt 55 procent van het Nederlandse energiegebruik duurzaam opgewekt, voor een groot deel in eigen land uit zon en wind. Door deze combinatie van besparing en verduurzaming van de energieproductie stoot Nederland 67 procent minder CO2 uit ten opzichte van 1990. Het rapport bevat een door Ecofys uitgevoerde doorrekening van de plannen. Volgens Ecofys lijken de ambities van de Energievisie technisch en financieel haalbaar. In veel gevallen kan Nederland de maatregelen zelfstandig invoeren—zoals een klimaatwet met nationale bindende doelen en een wijkaanpak voor energiezuinige gebouwen en Deltawerken voor duurzame energie— maar er zijn ook maatregelen die vragen om een Europese of mondiale inbedding. Als het bijvoorbeeld gaat om een exit-strategie voor fossiele brandstoffen, een hoge CO2-prijs of de toepassing van koolstofafvang en -opslag is samenwerking met omringende landen van groot belang om eventuele lokale negatieve gevolgen of hoge maatschappelijke kosten te voorkomen.

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat