Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Fossiele investeringen worden 'stranded assets'

In het tijdschrift 'Nature Climate Change' verscheen een artikel waarvan Jean-Francois Mercure (Radboud Universiteit Nijmegen) eerste auteur is. Daarin wordt met behulp van een macro-economisch model onderzocht wat de effecten zijn van het waardeverlies van investeringen in fossiele energie, die nog steeds gedaan worden. De auteurs laten zien dat zelfs zonder een effectief klimaatbeleid dit 'stranded assets' effect optreedt, als gevolg van de diffusie van koolstofarme technologie en energiebesparing. Zie http://www.nature.com/articles/s41558-018-0182-1.


"Europese belasting op niet-recyclebaar plastic is contraproductief"

In een artikel in Me Judice (eerder ook verschenen in het FinancieeleDagblad) betogen Raymond Gradus (VU Amsterdam) en Henriëtte Prast (Tilburg University) dat het voorstel van de Europese Commissie voor een heffing voor op niet-recyclebaar verpakkingsplastic  averechts zal werken. De extra vervoersbewegingen van gescheiden plastic afval leiden tot een pervers klimaateffect, terwijl de kosten in termen van tijd en geld hoog zijn en we de energie-inhoud heel hard nodig hebben in een transitie naar een klimaatvriendelijke samenleving, aldus de twee hoogleraren. 


Van B naar Anders

Voortdurend investeren in capaciteitsuitbreiding van het rijkswegennet en het spoor, sinds jaar en dag een belangrijke pijler onder het nationale mobiliteitsbeleid, is niet langer dé oplossing voor het bereikbaar houden van Nederland. Een oplossing wordt eerder bereikt met het anders gebruiken van de infrastructuur en de ontwikkeling van nieuwe vervoerswijzen. Dit concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies ‘Van B naar Anders: Investeren in mobiliteit voor de toekomst’.

De investeringsstrategie moet daarom meer aansluiten bij de technologische veranderingen van de vervoersmogelijkheden, zoals bijvoorneeld de mogelijkheden en de kracht van digitale platforms en deelsystemen, de veranderende reisbehoefte en het toenemend belang van duurzame mobiliteit. Personenmobiliteit gaat niet langer alleen over snelle en comfortabele verplaatsingen van a naar b. Duurzaamheidsdoelen als broeikasgasemissies, leefomgevingskwaliteit en ruimtebeslag stellen in toenemende mate eisen aan mobiliteitsoplossingen. Duurzaamheidseisen dienen daarom naar de mening van de Rli een centrale plek te krijgen bij het bepalen van een investeringsstrategie.

Het adviesrapport is te vinden op https://www.rli.nl/publicaties/2018/advies/van-b-naar-anders?adview=inleiding.

 

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat