Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Stel dat er strengere normen of ander beleid zou komen voor onderwatergeluid of zwerfvuil langs de kust. Zouden we dan in staat zijn om deze normen en doelen te halen? Is dit technisch mogelijk? Wat zijn hiervan de kosten? Wie profiteert hiervan en wie ondervindt hier de nadelen van?

In het rapport ‘Measures to reduce underwater noise and beach litter; An assessment of potential additional measures for the Netherlands’ wordt ingegaan op de vraag of er technieken voorhanden zijn die in Nederland toegepast zouden kunnen worden indien er strenger beleid zou zijn om impuls-onderwatergeluid bij heien, en continu onderwatergeluid bij scheepvaart te verminderen. Daarbij is speciaal gekeken naar de kosten, baten en toepasbaarheid van dergelijke technieken in Nederland.

Daarnaast is een vergelijkbare analyse uitgevoerd met betrekking tot de hypothetische uitbreiding van het MyBeach-concept als maatregel om zwerfvuil langs stranden tegen te gaan langs de gehele Nederlandse kust. (MyBeach is een afvalvrije zone, waar de strandbezoekers zelf afval opruimen, red.)

De studie laat zien dat het momenteel technisch haalbaar is om met bestaande technieken striktere normen te halen voor impulsgeluid dan de normen die momenteel in Nederland worden toegepast. Dit geldt ook voor het toepassen van strengere regelgeving om continu onderwatergeluid door scheepvaart te verminderen. Aangezien de Nederlandse maritieme sector een sterke track record heeft op het gebied van onderwatergeluid en scheepvaart, zou een strengere regelgeving kansen bieden voor de Nederlandse maritieme sector (kennisinstellingen etc.), maar ze kan ook leiden tot hogere kosten voor scheepseigenaren. Deze laatsten zouden kunnen worden gecompenseerd door bijvoorbeeld lagere havengelden indien zij mitigerende maatregelen zouden nemen.

Voor wat betreft de uitrol van het MyBeach concept blijkt het door het ontbreken van de noodzakelijke informatie niet mogelijk om de kosten en potentiële kostenbesparingen te bepalen. Echter de toepassing van dit concept zal waarschijnlijk leiden tot een gedragsverandering met als gevolg schonere stranden, minder afval in zee en lagere schoonmaakkosten voor gemeenten.


Strietman, W.J.; Michels. R.; Leemans, E., 2018. Measures to reduce underwater noise and beach litter; An assessment of potential additional measures for the Netherlands. Wageningen, Wageningen Economic Research, Report 2018-087, September 2018.
https://www.noordzeeloket.nl/publish/pages/153829/measures_to_reduce_underwater_noise_and_beach_litter_an_assessment_of_potential_additional_measures_.pdf

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat