Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Innovatie maakt energietransitie rendabel

Doelgerichte innovatie en goede coördinatie kunnen de kosten van de energietransitie flink verminderen. Bovendien leidt door die kostendaling de energietransitie tot aanzienlijke baten voor de economie en voor de maatschappij. De paper '‘Energie wordt goedkoper - innovatie maakt de energietransitie rendabel’ ECN/TNO, brengt de laatste inzichten en projecties samen op basis van marktverkenningen en technologievoorspellingen. Hieruit komt een optimistischer beeld naar voren dan vaak gedacht. Zo kan er door internationale samenwerking rond de Noordzee 100 miljard euro bespaard worden, en worden bijkomende baten voor bijvoorbeeld de luchtkwaliteit vaak vergeten. De paper, geschreven door André Faaij en Ruud van den Brink, is te vinden op: https://www.tno.nl/nl/over-tno/nieuws/2019/4/energie-wordt-goedkoper/.


Milieuduurzaam Nationaal Inkomen

Roefie Hueting en Bart de Boer schreven het recent verschenen boek 'National Accounts and environmentally Sustainable National Income'. Daarin ontwikkelen zij het begrippenkader van het 'milieuduurzaam Nationaal Inkomen' (mDNI). Het mDNI is het maximaal bereikbare productieniveau, gegeven de technologie van het berekeningsjaar, waarbij de vitale gebruiksmogelijkheden (milieufuncties) van de niet door de mens gemaakte fysieke omgeving beschikbaar blijven voor toekomstige generaties. Om milieuduurzaamheid te kunnen beoordelen moeten volgens de auteurs zowel NI als mDNI tegelijkertijd, naast elkaar, worden bekeken. Het boek bevat ook berekeningen van het mDNI voor Nederland voor 1990-2015.


Alternatieven voor het BBP

In het boek 'Replacing GDP by 2030' vraagt Rutger Hoekstra (net als Hueting en De Boer voormalig CBS-medewerker) zich af hoe het komt dat het Bruto Binnenlands Product (BBP) ondanks zijn onvolkomenheden nog altijd de dominante welvaartsindicator is. Volgens hem zijn de voorgestelde alternatieve indicatoren te heterogeen en versnipperd, terwijl er voor de het BBP wereldwijd een uniforme terminologie en berekeningsstandaarden bestaan. Hij pleit daarom voor een multidisciplinaire 'Wellbeing and Sustainability Science' met een gemeenschappelijke taal, het 'System of Global and National Accounts'.


Kosten-batenanalyses voor het beheersen van overstromingsrisico's

Op 19 juni is Jarl Kind aan de Vrije Universiteit Amsterdam gepromoveerd op het proefschrift 'Drowning by Numbers - Social Welfare, Cost-Benefit Analysis and Flood Risk Management'. Daarin onderzoekt hij hoe een op sociale welvaart gebaseerde kosten-batenanalyse (KBA) voor overstromingsrisicobeheer beslissingen kan ondersteunen in een context van onzekerheid. Hij concludeert dat KBA's, als ze op een juiste manier worden uitgevoerd volgens de principes van de welvaartstheorie, een zeer waardevol hulpmiddel kunnen zijn om autoriteiten te ondersteunen bij het nemen van  beslissingen over investeringen in overstromingsrisicobeheer. Maar hij merkt ook op dat KBA's niet waardeoordeelvrij zijn en daardoor geen volledig objectieve beleidsaanbevelingen voor overstromingsrisicobeheer kunnen geven. Er zijn KBA-richtlijnen nodig die advies geven over hoe concepten zoals risicoafkeer, sociale kwetsbaarheid, rechtvaardigheid en toekomstonzekerheid geïntegreerd kunnen worden in KBAs. En wanneer subjectieve keuzes gemaakt moeten worden in KBA's, dan moeten deze op een consistente manier worden gemaakt in de gehele projectportfolio van het land of de donor. Een deel van deze subjectieve keuzes komt voort uit ethische, morele of politieke overtuigingen. Dit betreft onder meer de definitie van sociale welvaart en de mate waarin de huidige inkomensverdeling in een land als ‘eerlijk’ wordt beschouwd.


CO2-neutraal ondernemen

Het verlagen van de energiekosten, voldoen aan wet- en regelgeving én bijdragen aan het tegengaan van verdere klimaatverandering zijn belangrijke redenen voor organisaties om te starten met CO2-neutraal ondernemen. Het boek 'CO2-neutraal ondernemen - Zo doe je dat!' van Rob van der Rijt wil praktisch en met veel voorbeelden helpen om de eigen bedrijfsvoering te verduurzamen.

 

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat