Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Strategieën voor circulaire businessmodellen

PwC heeft onlangs een rapport uitgebracht getiteld 'The road to circularity'. Daarin worden tien strategieën gepresenteerd die bedrijven kunnen hanteren bij het 'circulair' maken van hun businessmodel. De strategieën zijn gebaseerd op drie uitgangspunten: voorrang geven aan hernieuwbare grondstoffen, maximaliseren van productgebruik, en terugwinnen van bijproducten en afval. De studie bevat ook voorbeelden van bedrijven die al met deze strategieën aan de slag zijn gegaan. Zie ook de blog van PwC-hoofdeconoom Jan Willem Velthuijsen.


Risico's en kansen bij het 'decarboniseren' van de Rotterdamse industriecluster

Een recent artikel in het tijdschrift Environmental Innovation and Societal Transitions is gewijd aan vier scenario's voor de ontwikkeling van de Rotterdamse industriecluster tot 2050. De schrijvers (onderzoekers van het Wuppertal Institut) laten zien dat de cluster tegen 2050 vrijwel helemaal 'koolstofvrij' gemaakt kan worden, mogelijk zelfs zonder dat daarbij CCS (koolstofafvang en -opslag) nodig is. Aan alle scenario's zijn technologische en bedrijfsrisico's verbonden, maar deze kunnen met gepaste overheidsacties aanzienlijk worden beperkt. Zie ook een artikel hierover in het tijdschrift Milieu van juni 2019 (alleen voor leden van de VVM).


Natuurinclusieve landbouw in beeld

Natuurinclusieve landbouw is een vorm van kringlooplandbouw die de biodiversiteit op en rondom het bedrijf benut en beschermt. Het produceert voedsel met zo kort mogelijke kringlopen en binnen de grenzen van natuur, milieu en leefomgeving. In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft Wageningen University & Research (WUR) mogelijke toekomstbeelden van natuurinclusieve landbouw ontwikkeld, bedoeld als inspiratie voor de dialoog hierover met stakeholders. De beelden schetsen niet hoe de toekomst er uit moet zien, maar hoe deze eruit kan zien. De beelden zijn bedoeld als discussiemateriaal om samen met betrokkenen in regio’s en in gebiedsprocessen een natuurinclusieve toekomst te verkennen. Om keuzes en dilemma’s in een gebied zichtbaar en bespreekbaar te maken.

Landbouw die de natuur als partner beschouwt kan een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van biodiversiteit en draagt bij aan de klimaatopgave. Dit type landbouw is ook weerbaarder voor klimaatverandering. Dit is hard nodig, zoals recentelijk geschetst door het IPBES 2019, FAO 2019 en verwoord in de LNV visie ‘Waardevol en verbonden’.

De toekomstbeelden laten zien hoe gebieden met natuurinclusieve landbouw er uit kunnen gaan zien. Zij illustreren hoe duurzame voedselproductie samen gaat met herstel van biodiversiteit, op welke manieren de natuur door de landbouw benut kan worden en op welke manier de landbouw de biodiversiteit kan vergroten.

Klik hier om naar de website met de toekomstbeelden te gaan. 


Brede welvaart en regionale ontwikkelingen

Regio’s spelen een cruciale rol in het perspectief op brede welvaart; alles wat mensen van waarde vinden. Of mensen een baan kunnen vinden, een goede school voor hun kinderen of adequate gezondheidszorg hangt af van waar ze wonen. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft een 'position paper' gepubliceerd met als doel om een theoretische en conceptuele beschrijving van brede welvaart te geven en dit begrip in een regionaal perspectief te plaatsen. Veel van de verbanden zijn daarin complex, de geografie kent vele schalen en regio’s zijn geen geïsoleerde territoriale eenheden. Er kunnen bijvoorbeeld ‘waterbedeffecten’ optreden (verschuiving van problemen naar een andere regio), het inkomen kan in andere regio’s kan worden verdiend dan waar men woont, men kan gebruik maken van voorzieningen in verschillende regio’s, en dat de baten van regionale investeringen kunnen in andere regio’s neerslaan dan de kosten. Met het hanteren van een breed welvaartsperspectief vanuit een geografisch perspectief wordt ook duidelijker of bepaalde kansen en problemen ‘stapelen’ in bepaalde regio’s.

Klik hier om het position paper Brede Welvaart en Regionale Ontwikkelingen te downloaden.

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat