Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

De Monitor Brede Welvaart & de Sustainable Development Goals van het CBS beschrijft jaarlijks hoe de brede welvaart in Nederland zich manifesteert in kwaliteit van leven ‘hier en nu’, de gevolgen voor volgende generaties (brede welvaart ‘later’) en voor mensen in andere landen (brede welvaart ‘elders’). Uit de monitor over 2019 blijkt dat de Nederlandse economie er in 2019 sterk voor stond. Daarnaast nam de tevredenheid met het leven toe en het percentage hoogopgeleiden steeg. Daarentegen is het tijdsverlies door files toegenomen, en blijkt niet iedereen in dezelfde mate te profiteren van de welvaartsstijging. Nota bene: de grote impact van de coronacrisis komt in deze monitor over 2019 niet aan de orde.

In de periode 2012-2019 is het bruto binnenlands product gestegen, en de brede welvaart is op een aantal vlakken toegenomen: materiële welvaart, inkomen en consumptie zijn belangrijke factoren die duidelijk zijn toegenomen. Ook niet-materiële aspecten van welvaart zijn verbeterd, wat ervoor zorgt dat de algemene tevredenheid met het leven in Nederland is toegenomen. Er staan ook welvaartsaspecten onder druk: tevredenheid met vrije tijd neemt af, de filedruk neemt toe en contact met familie, vrienden of buren vermindert.

Het economisch kapitaal in Nederland wordt onderverdeeld in verschillende soorten kapitaal. In de periode 2012-2019 is het fysieke kapitaal (machines, werktuigen, infrastructuur) gedaald, maar het kenniskapitaal en menselijk kapitaal (aantal gewerkte uren en aandeel hoogopgeleiden) is toegenomen. Sociaal kapitaal neemt ook toe, wat gemeten wordt in kwaliteit van maatschappelijke netwerken, en zich uit in Nederland als 'high trust society', waarin vertrouwen in de medemens en instituties hoog is. Er staat hoge druk op het natuurlijk kapitaal van Nederland: meer dan 70% van de landnatuur heeft te maken met een (lichte) overschrijding van de kritische grens wat betreft stikstof, en bijna alle gehanteerde indicatoren kaarten dalende biodiversiteit aan. Dit zorgt voor een gemengd beeld wat betreft brede welvaart ‘later’, met vooral een opvallende rol voor milieu.

Qua brede welvaart ‘elders’, wordt onderscheid gemaakt tussen (de toename van) importen die positief bijdragen aan de welvaart in het buitenland door toename van werkgelegenheid en inkomsten en (de toename van) importen die gebruik van grondstoffen voor toekomstige generaties beperken en dus een negatief effect hebben. Deze effecten samen zorgen voor een gemengd beeld wat betreft de bijdrage van Nederland aan brede welvaart ‘elders’. Wat daarnaast opvalt is de hoge uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking (als % van het bbp, vergeleken met Europese maatstaven) en de sterke toename van de broeikasgasvoetafdruk (in vergelijking met 2018).

In de monitor wordt ook de voortgang van Nederland ten opzichte van de 17 sustainable development goals van de Verenigde Naties beschreven. Wat betreft gendergelijkheid en waardig werk en economische groei is Nederland goed op weg de doelen te behalen in 2030. Doelen die achterblijven zijn goede gezondheid en welzijn, mobiliteit en infrastructuur, en wonen.


Klik hier voor het volledige artikel.

 

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat