Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Externe kosten in de keten als maatstaf voor de duurzaamheid van producten

Op  13 januari 2021 promoveerde Pim Croes aan de Universiteit Utrecht op het proefschrift 'Uitgebreide levenscyclusanalyse in de toeleveringsketen van de preventie-kosten
gebaseerde externaliteiten van producten. Een beoordelingsmethodiek als eerste stap naar een duurzame en verantwoorde prijseconomie: “Oiconomy”'. Hierin wordt een methode gepresenteerd om de diverse externe effecten in de levenscyclus van een product te meten op basis van preventiekosten, uitgedrukt in 'Eco Social Cost Units'. 

Verankering Brede Welvaart in de begrotingssystematiek van Kabinet en Kamer

De Tweede Kamer wil brede welvaart beter integreren in de begrotings- en verantwoordingssystematiek. De drie planbureaus (CPB, PBL en SCP) hebben daarom op verzoek van de Kamer een plan van aanpak gemaakt voor een zogeheten Kernset Indicatoren Brede Welvaart. Stapsgewijs zullen zij een dashboard met brede welvaartsindicatoren ontwikkelen dat jaarlijks wordt gepubliceerd voorafgaand aan de Voorjaarsnota. Daarmee is de informatie beschikbaar voor de voorjaarsbesluitvorming rond de begroting. 

Milieubelastingen vormen kleiner deel belastingopbrengsten

Het CBS meldt in het artikel 'Aandeel milieubelastingen kleiner dan tien jaar geleden' dat in 2019 de opbrengsten uit milieubelastingen 24,4 miljard euro bedroegen. Hiermee maakten milieubelastingen 7,7 procent uit van de totale belasting- en premieopbrengsten van de Nederlandse overheid. Tien jaar eerder was dit aandeel 8,8 procent. In de tweede helft van de jaren negentig en het begin van de 21e eeuw steeg dit aandeel nog gestaag. 

Deltaplan Belastingen voor een Circulaire en Sociale Economie

Op 1 februari is dit 'Deltaplan' aangeboden aan staassecretaris Vijlbrief van Financiën. Het plan, opgesteld door 'The Ex'tax Project' voorziet in een lastenverschuiving van arbeid naar vervuiling en verbruik van natuurlijke hulpbronnen. De verwachte effecten, berekend met het E3ME-model van Cambridge Econometrics, wijzen op een daling van CO2-emissies en stijging van bbp en werkgelegenheid in de periode 2021-2025. De veronderstelling is daarbij wel dat alle EU-landen soortgelijke maatregelen treffen. 

Klimaatverandering en monetair beleid

Centrale banken kunnen en moeten een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van klimaatverandering. Dat betogen Rens van Tilburg en Aleksandar Simić van het Sustainable Finance Lab in de publicatie 'Every Avenue Available. Lessons from Monetary History for Tackling Climate Change'.

Vraag naar ecosysteemdiensten in Nederland neemt sneller toe dan aanbod

De geactualiseerde Graadmeter Natuurlijk Kapitaal laat zien dat, alhoewel Nederlandse ecosystemen een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame voorziening in de vraag naar goederen en diensten, ze niet voorzien in de totale behoefte. Voor de meerderheid van de ecosysteemdiensten neemt de vraag ernaar sneller toe dan het aanbod in de afgelopen 20 jaar.

Gevolgen van de EU-emissiereductiedoelstelling van 55% voor het Nederlandse klimaatbeleid

Dit rapport van CE Delft, opgesteld in opdracht van het Nederlandse ministerie van Economische Zaken en Klimaat, geeft een overzicht van de belangrijkste beleidsveranderingen op EU-niveau die kunnen worden verwacht, en een inschatting van hun mogelijke impact op het Nederlandse klimaatbeleid. De reikwijdte van deze studie omvat alle energie- en klimaatgerelateerde beleidsmaatregelen, met uitzondering van de ESR (Effort Sharing Regulation), de LULUCF- verordening en het EU ETS. Het rapport is de vinden op https://ce.nl/en/publications/2506/effects-of-an-eu-55-ghg-reduction-target en een Nederlandse samenvatting op https://www.ce.nl/publicaties/download/2968.

Kosten van het EU ETS en CORSIA voor de Europese luchtvaart

In 2019 hebben CE Delft en TAKS een studie uitgevoerd in opdracht van Transport & Environment naar de totale kosten voor de Europese luchtvaart over de periode 2021-2030 van het nakomen van de eisen m.b.t. inlevering van emissierechten onder het EU ETS en van de CORSIA offset-eis. Naar aanleiding van de COVID-situatie is er een aanvulling op het rapport geschreven door TAKS, waarin rekening wordt gehouden met de gevolgen van de COVID-19-pandemie voor luchtvaartemissies. Het volledige rapport en de aanvulling (beide Engelstalig) zijn te vinden op https://www.transportenvironment.org/publications/costs-eu-ets-and-corsia-european-aviation.

Grotere bedrijven investeren volop in duurzame herstart uit coronacrisis

Het bedrijfsleven is volop bezig met een duurzame herstart uit de coronacrisis en bedrijven vinden duurzaamheid nu belangrijker geworden dan voor het uitbreken van de pandemie. Dat blijkt uit een onderzoek van ING onder honderden bedrijven.

 


 

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat