Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Het beleid voor een CO2-arme industrie in Nederland kan efficiënter

Een recent OESO-rapport stelt vast dat er verbeteringen mogelijk zijn in het beleid voor het reduceren van de CO2-uitstoot van de Nederlandse industrie. Volgens het rapport kunnen de CO2-prijzen efficiënter door vrijstellingen van grootgebruikers af te schaffen. Met een herziening van de belasting op elektriciteitsverbruik kan elektrificatie nog beter aangemoedigd worden. Daarnaast is volgens de auteurs meer ondersteuning vereist voor opkomende technologieën, zoals groene waterstof. Flankerend beleid, vooral investeringen in de nodige infrastructuur voor CO2-arme technieken, zoals waterstof en CO2-opslag, vindt de OESO ook van cruciaal belang. De bevindingen zijn samengevat in een artikel in ESB.


Evaluatie van de Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie (ODE)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft CE Delft de opdracht gegeven om de ODE (Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie) te evalueren. In dit onderzoek wordt de doeltreffendheid en doelmatigheid van de ODE beoordeeld in het licht van de doelstelling van de ODE: een transparante financiering van de SDE-regeling. Alhoewel energiebesparing geen doelstelling is van de ODE, is ook de gezamenlijke besparingsprikkel in combinatie met de energiebelasting in kaart gebracht. Verder is onderzocht hoe de financiering van de stimulering van duurzame energie in andere landen is georganiseerd. Het rapport is hier te vinden.


Discontovoet voor MKBA’s

Op verzoek van het kabinet bracht de Werkgroep Discontovoet 2020 advies uit over de hoogte van de discontovoeten die gehanteerd dienen te worden in maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s). De standaarddiscontovoet die geadviseerd wordt is 2,25%. In het rapport worden ook discontovoeten voor meer speciale kosten en baten geadviseerd, en wordt het advies onderbouwd en gemotiveerd. Ook worden adviezen gegeven over gevoeligheidsanalyses met andere discontovoeten. De regering neemt het advies over.


Emissiehandel: koppelen van EU ETS en cap-and-trade programma van Californië

Naast allerlei belemmeringen zijn er ook diverse juridische mogelijkheden om het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) te koppelen aan het Cap-and-Trade Program van Californië in de VS. Die mogelijke transatlantische koppeling van emissiehandelssystemen wordt in een recent artikel besproken vanuit rechtseconomische optiek. Een van de auteurs is Edwin Woerdman (Rijksuniversiteit Groningen).


Beleid voor 15% biobased plastic in 2030

Aanleiding voor deze notitie (22 pagina’s) door CE Delft zijn de doelstellingen uit de transitieagenda kunststoffen om minder grondstoffen te gebruiken, en deze minder milieueffecten te laten veroorzaken. Om deze doelen te halen moet de recycling van kunststoffen (niet alleen verpakkingen) sterk omhoog, en het percentage biobased kunststoffen stijgen. De notitie geeft een overzicht van beleidsopties en instrumenten, inclusief subsidies en heffingen om de meerprijs van biobased verschillende kunststoffen te overbruggen.


Rabobank: historische reconstructie laat zien dat brede welvaart zich vaak traag herstelt na crisis

De brede welvaart is in ons land tot en met 2019 toegenomen en lijkt in eerste instantie nog niet te zijn getroffen door de coronacrisis. Alle regio’s in Nederland gingen erop vooruit, maar met grote regionale verschillen. Eerdere crises toonden echter aan dat brede welvaart vaak later wordt geraakt en zich ook trager herstelt dan de economische groei. Zo bereikte de brede welvaart pas in 2018 het niveau van voor de grote financiële crisis van 2008. Om de brede welvaart na de coronacrisis niet te laten wegzakken, pleit de Rabobank er in een recente studie naar de brede welvaartsontwikkelingen in Nederland voor, dat beleidsmakers hier nu actief op moeten inzetten.


Werkprogramma Monitoring en Sturing Circulaire Economie 2021

Het PBL werkt sinds 2019 samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden (CML), het Centraal Planbureau (CPB), het RIVM, RVO.nl, Rijkswaterstaat, TNO en de Universiteit Utrecht aan het Werkprogramma Monitoring en Sturing Circulaire Economie. De resultaten van dit werkprogramma vormen de basis voor de tweejaarlijkse onafhankelijke rapportage over de stand van de transitie naar een circulaire economie, de Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER). De eerste ICER is op 21 januari 2021 verschenen. Het werkprogramma 2021 is een vervolg op de werkprogramma’s Monitoring en Sturing Circulaire Economie 2019 -2020 en geeft weer welke onderzoeken en projecten in 2021 worden uitgevoerd. Deze onderzoeken dragen bij aan de verdere ontwikkeling van de monitoringssystematiek, die de transitie naar en effecten van een circulaire economie in beeld brengt. Daarnaast genereert het de benodigde kennis voor de ICER 2023. Ook geeft het werkprogramma 2021 een doorkijk naar de projecten die voor 2022 en volgende jaren staan geprogrammeerd.


Planbureaus adviseren spoedige start van samenhangend herstelbeleid

De Coronapandemie heeft ingrijpende gevolgen voor de volksgezondheid, de economie en de samenleving als geheel. Bovendien dreigt deze crisis urgente vraagstukken op het gebied van klimaat en leefomgeving naar de achtergrond te dringen. Wacht daarom niet met het opstellen van het herstelbeleid tot het afronden van een nieuw regeerakkoord. Dat duurt wellicht maanden en er is nu -gezien de aanhoudende coronacrisis – geen tijd te verliezen. Dat schrijven het Centraal Planbureau, het Sociaal Cultureel Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving in een gezamenlijk briefadvies aan het demissionaire kabinet. De drie planbureaus adviseren om zo spoedig mogelijk te starten met een samenhangend herstelbeleid en dat te verbinden aan langetermijndoelen op het gebied van brede welvaart en belangrijke maatschappelijke opgaven.


Extra werknemers nodig voor klimaatdoelen terwijl aanbod afneemt

Er zijn naar schatting 23.000 tot 28.000 extra werknemers nodig om de klimaatdoelen te halen. Tegelijkertijd daalt het aantal mensen met technische kwalificaties in vergelijkbaar tempo. Dat blijkt uit onderzoek door Ecorys in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). De energietransitie is een kans op de arbeidsmarkt maar dat vraagt wel om een stevige impuls voor (om)scholing. De NVDE pleit voor een omscholingsfonds en afschaffing van het collegegeld voor MBO-techniek, met een extra bonus voor meisjes. Vakmensen verdienen meer waardering en zouden ook een titel moeten krijgen. Zie ook het artikel elders in deze Nieuwsbrief.

 

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat