Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Versnellingsakkoord stikstofemissiereductie

Natuur- en milieu- en ondernemersorganiaties hebben in mei 2021 een gezamenlijk plan gepresenteerd om de emissies van stikstofverbindingen in de periode tot 2030 sneller te verminderen en daarmee zowel de natuur als de bedrijvigheid meer ruimte te geven. In het voorstel, getiteld 'Een duurzaam evenwicht',  verzoeken de partijen het Rijk tot 2030 jaarlijks minimaal 1,7 miljard euro extra beschikbaar te stellen voor een gebiedsgerichte aanpak met drie pijlers: innovatiesubsidies, verplaatsings- en beeïndingsmaatregelen, en investeringen in natuurherstel en agrarische natuur.. Het PBL heeft op verzoek van de minister van LNV een reflectie op hoofdlijnen op dit voorstel opgesteld. Daarin worden waardevolle elementen geconstateerd, maar wordt ook gewezen op risico's.


Subsidies voor fossiele brandstoffen in België

Twee federale overheidsdiensten hebben een gezamenlijk rapport uitgebracht over de subsidies voor fossiele brandstoffen in België. De totale omvang van deze subsidies is volgens het rapport van 2015 tot 2019 licht gedaald, maar het gaat nog altijd om een bedrag van meer dan 10 miljard euro per jaar. Het grootste deel hiervan bestaat uit de gederfde belastinginkomsten als gevolg van het feit dat voor sommige brandstoffen (of specifieke toepassingen daarvan) een lager belastingtarief geldt dan voor andere.


Planbureaus pleiten voor samenhangend herstelbeleid gericht op herstel én transitie

Verbind het herstelbeleid voor de korte termijn aan langetermijndoelen op het gebied van brede welvaart en andere maatschappelijke opgaven: van steun naar herstel én transitie. Dat hebben de drie directeuren van de planbureaus CPB, PBL en SCP op 25 mei j.l. geadviseerd aan informateur Mariëtte Hamer. Het gesprek met de informateur stond in het teken van de gevolgen van de coronacrisis en de weg naar transitie van crisis naar herstel. De planbureaus achten het van belang nu al de eerste lijnen uit te zetten voor een duurzaam herstelbeleid, nu de samenleving steeds meer open gaat.


Elektrisch rijden goed voor economie en meer werkgelegenheid

Elektrisch vervoer is goed voor de economie. Nederlandse laadpalen, trucks en bussen veroveren terrein, ook in het buitenland. Daarmee verdienen bedrijven uit ons land jaarlijks zo’n 5 miljard euro. Het aantal groene Nederlandse banen stijgt flink, en verdubbelt naar verwachting in 2025. Dat blijkt uit onderzoek dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft uitgevoerd in opdracht van staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat).


Werk door investeringen in groene waterstof

In opdracht van Shell heeft CE Delft een update en uitbreiding uitgevoerd van de CE Delft-studie uit 2018 waarin de arbeidsvraag door groene waterstof werd berekend. Groene waterstof zal een bijdrage leveren aan de werkgelegenheid in Nederland. De arbeidsvraag ligt in 2030 tussen de 6.000 en 17.300 fte en in 2050 tussen de 16.400 en 92.400 fte. De arbeidsvraag bestaat deels uit vervanging van banen, maar ook uit additionele banen door nieuwe economische activiteiten. https://ce.nl/publicaties/werk-door-investeringen-in-groene-waterstof-update-en-uitbreiding/


Methode om de 'groene' effecten van maritieme investeringen te beoordelen

In de studie 'Development of a methodology to assess the ‘green’ impacts of investment in the maritime sector and projects' (door COWI en CE Delft) wordt onderzocht welke economische activiteiten in de maritieme scheepvaart volgens de EU Taxonomieverordening als milieukundig duurzaam gekwalificeerd zouden kunnen worden.


 

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat