Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling heeft een inventarisatie uitgevoerd van Maatschappelijke Kosten-Batenanalyses over bodemdaling. Het doel hiervan was om de kennis en kennishiaten met betrekking tot kosten en baten van bodemdalingsprobelmatiek op een rijtje te zetten, enige uniformiteit aan te brengen (voor zover mogelijk) en te komen tot  aanbevelingen voor vervolg. Ook is gekeken of op basis van de beschikbare kennis conclusies konden worden getrokken over de hoogte van de kosten en baten op nationale schaal. In de inventarisatie zijn zowel stedelijke als rurale casussen meegenomen. 

De belangrijkste bevindingen van de inventarisatie zijn: 

 • Maatschappelijke kosten bodemdaling kunnen oplopen tot 25-30 miljard euro in de periode tot 2050 (nominaal);
 • Belangrijke bijdrage hierbij wordt geleverd door de uitstoot van CO2. Schattingen lopen uiteen van EUR 10 tot 20 miljard (nominaal);
 • In het landelijk gebied worden vrij veel MKBA's uitgevoerd, in stedelijk gebied veel minder; 
 • In het landelijk gebied tellen de effecten landbouwopbrengsten en CO2-uitstoot het zwaarst mee;
 • In het stedelijk gebied is (bespaard) funderingsherstel en herstel van infrastructuur de belangrijkste post; 
 • De bestudeerde casusen liepen ver uiteen in schaal, looptijden, uitgangspunten en beschouwde alternatieven. Opschalen naar landelijk niveau is niet mogelijk;
 • Er lijkt behoefte aan een instrument dat beleidsmakers  inzicht geeft in de kosteneffectiviteit van adaptieve maatregelpaketten;
 • Een goede kwantifcering/monetarisering van effecten op cultuurhistorie is niet mogelijk, dit effect is dan ook niet goed meegenomen in de MKBA's. Gezien het emotionele belang dat aan cultuurhistorie wordt gehecht is het van belang dat hier met meer inzicht in komt;
 • Er is nog een grote bandbreedte in de (gemonetariseerde) effecten van de CO2-uitstoot. Er is meer onderzoek nodig om deze bandbreedte te verkleinen.
   

Voor meer info: https://www.kennisprogrammabodemdaling.nl/home/wp-content/uploads/2021/10/mkba2021.pdf.

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat