Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

'Er is leven na de groei'

Onlangs publiceerde Paul Schenderling (CDA) samen met het Schrijverscollectief Postgroei het boek 'Er is leven na de groei'. Dit boek gaat over hoe Nederland kan leven binnen de grenzen van de aarde, hoe Nederland een land kan zijn waarin economische groei niet meer voorop staat, terwijl de welvaart van verreweg de meeste Nederlanders intact blijft, en hoe Nedeland een land kan zijn waarin mensen gelukkiger worden, omdat ze minder stress en meer vrije tijd hebben. Aan de hand van kleine en grote verhalen neemt het boek je mee naar het Nederland van 2040. Daarbij passeren vele concrete verbetervoorstellen de revue, voor de inrichting van de economie, de sociale zekerheid, de landbouw, de zorg en mobiliteit. Ook laat het boek zien wat deze veranderingen praktisch betekenen voor het dagelijkse leven: in het huishouden, het werk en de leefomgeving.


'Alles zonder waarde is weerloos'

Pieter van Beukering is hoogleraar Milieueconomie en directeur van het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Met de leerstoel “De economie van het natuurlijk kapitaal” beoogt Van Beukering nieuwe kennis en methoden te ontwikkelen die helpen om natuurlijk kapitaal beter te integreren in besluitvormingsprocessen van overheden, internationale organisaties, de private sector, lokale gemeenschappen en consumenten. Op 23 juni 2022 hield hij zijn inaugurele rede onder de titel 'Alles zonder waarde is weerloos: de rol van milieueconomie in het versterken van natuurlijk kapitaal'. De tekst van de oratie is hier te vinden.


Investeringsanalyse energietransitie

SEO Economisch Onderzoek heeft begin 2022 een analyse uitgevoerd over de investerende partijen in de markt voor duurzame elektriciteit. Shell heeft SEO gevraagd om, naast investeringen in elektriciteitsopwekking, ook de andere investeringen in de energietransitie mee te nemen die bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Deze analyse gaat in op investeringen in hernieuwbare energie. Daarnaast worden ook andere technologieën die broeikasgassen reduceren onderzocht, zoals CO2-opslag en waterstof. Het rapport is hier te vinden.


Een economische kijk op de energietransitie

In het boek 'Energietransitie: Eerst snappen, dan doen' laat hoogleraar energie-economie Machiel Mulder de economische samenhangen zien tussen verschillende energiesystemen (gas, elektriciteit, warmte en waterstof) en hoe deze worden beïnvloed door verschillende typen maatregelen.


Bedrijven geven steeds meer uit aan milieu-investeringen

Bedrijven zijn meer geld uit gaan geven aan milieu-investeringen. In 2021 bestond 14,2 procent van de totale investeringen van bedrijven uit milieu-investeringen. Negen jaar eerder was dat 3,7 procent. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.


Meest vervuilende bedrijven blijken minst ambitieus

Het aantal bedrijven in Nederland met serieuze klimaatambities en dat uiterlijk in 2030 klimaatneutraal wil zijn, stijgt voor het derde jaar op rij. Daartegenover staat dat bedrijven die het meest vervuilend zijn, langer de tijd nodig hebben om hun ecologische voetafdruk te minimaliseren of zelfs geen ambities daartoe hebben – en juist deze bedrijven belangrijk zijn voor het behalen van de klimaatdoelstellingen. Dit is te lezen in de Nederlandse Innovatie Monitor 2022 van het Amsterdam Centre for Business Innovation van de UvA.


Minder autogebruik, maar meer auto's door betalen naar gebruik

Een heffing op autogebruik leidt naar verwachting tot minder autoritten, een lagere afgelegde afstand van alle auto's tezamen en minder files. Met als gevolg minder verkeersongevallen en een betere luchtkwaliteit. Daarentegen neemt het autobezit, en daarmee onder meer de druk op de schaarse openbare ruimte, toe. Dit blijkt uit een verkennend onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) naar de effecten van betalen naar gebruik.


Externe kosten van catering

Twee recente rapporten van CE Delft over externe kosten van catering beschrijven de milieuschade door catering in monetaire termen. In het eerste rapport worden de voordelen daarvan besproken, en worden tips gegeven voor het aanbesteden van cateringcontracten. Het tweede rapport beschrijft de situatie voor een ziekenhuis, waarbij vlees en zuivel de grootste externe kosten blijken te veroorzaken.


Effecten van een verhoging van de vliegbelasting

De Nederlandse overheid heeft in het coalitieakkoord van december 2021 aangekondigd de vliegbelasting te verhogen. CE Delft heeft berekend dat de huidige vliegbelasting verhoogd zou moeten worden tot 26,33 euro per vertrekkende passagier. Well-to-wing-CO2-emissies dalen daardoor tussen -0,18 en -0,53 miljoen ton, rekening houdend met het uitwijkgedrag van passagiers. De emissies van het landen en opstijgen (ook wel LTO-emissies zijnde CO, NOx, SO2, VOS en PM10) dalen tot 5% in de meeste gevallen. De effecten op geluid bij Schiphol (het aantal woningen in de 58 dB (LDEN)-contour) zijn tussen de -3,8% en +0,7%. Het rapport is hier te vinden.


Verwerkingsroutes van afvalhout

Het recente CE-rapport 'Verwerkingsroutes van afvalhout. Mogelijkheden en milieukundige evaluatie middels mLCA' gaat in op:
• bestaande en in opkomst zijnde verwerkingstechnieken per type hout;
• kosten van houtverwerking;
• milieukundige vergelijking van verwerkingsvormen voor houtafval.
De milieukundige analyse is uitgevoerd volgens het principe van ‘multicyclus LCA’ (mLCA). Hierbij wordt gekeken naar meerdere keren opeenvolgende verwerking. Hergebruik van hout, daarna recycling en daarna pas eventueel verbranding levert meer milieuwinst op dan directe verbranding van het hout. Qua klimaatimpact is cascadering nog gunstiger als ook langdurige opslag (decennia) van biogene CO2 gerealiseerd en inbegrepen wordt.

 

 

 

 

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat